රූශ්‍රියා | Rusriya by Akash Fernando [2021]

නුඹගේ නෙතේ ඇඳිලා
තිබු ඒ හැඟුම් කියවා
මට මා පවා නැතිවූ දින මා

එක බැල්මකින් නුබ හා
පෑහී නුඹේ හද හා
නොසිතූ ලෙසින් නුඹ හා බැඳුනා

රූශ්‍රියා මා හීන බිඳලා
නෙත් විලේ ඒ හැඟුම් සඟවා
ආයෙ නේනා නාරි රූ ඈ රෑ පුරා මා හිතින් දවනා

කීව නේක චෝදනා
මා තනිව පෙරදා වින්ඳා
ස්නේහේ චංචලයි කියා
නොදැනුනා සේ මා උන්නා
මා මුවේ සිනා ගෙනා
මතකයේ චිතකේ දල්වා
මේ හදින් මිදී මෙදා..