සිතට සෙත් | Sithata Seth by Sanka Edirisinghe & Sunil Edirisinghe [2020]

සිතට සෙත්
මේ ඇයි යසසින්
සිත් පිනවන්නට

එකම මගෙක
ආලයමැයි සිතෙනා

තුරුනු වියේ මුල්
සියලු දෙනා
එමග ගොසින්
වැරදී දිවිපෙත
යසස නම් සිහිනෙකැයි
සිතනා

යසස් සොයා ගිය
මං දිවි අදුලක තුලදී
සිරවී ඇත්තේ අද මොක්මැයි
සිතෙනා
සිතෙනා

යදෙමෙන් බැදි ඒ
තුරුණු වියේ සිත්
මායා ලෝකෙක සිරවී

නිදොස් විය නොහැක්කේමැයි
සිතනා
සිතනා

සිතට සෙත්
මේ ඇයි යසසින්
සිත් පිනවන්නට

එකම මගෙක
ආලයමැයි සිතෙනා

තුරුනු වියේ මුල්
සියලු දෙනා
එමග ගොසින්
වැරදී දිවිපෙත
යසස නම් සිහිනෙකැයි
සිතනා

සසර ගමනට
සවිය වඩවනා
සසර ගමනට
දුරත් සපයනා

සසර ගමනට
සවිය වඩවනා
සසර ගමනට
දුරත් සපයනා