සුහදේ | Suhade by Pranirsha ft. Honey Niagara [2023]

සුහදේ දැනුණේ
ආදරයයි ඔබ මාගේ
සිතුවෙ පැතුවෙ
ලඟ ඉන්නයි එක වාගේ
ජීවිතේම මාගේ වෙලා ඉන්නවා ද සොඳුරේ…
දෑස් බලා මාගේ කියා
කියනවාද මිහිරේ..

ගීයක් වාගේ ගැයුණා හදේ
රැය පුරා හීනෙන් ඇසෙනා
ඔබ මගේ කවියයි නිවෙනා
ආදරේ නිම නෑ මගේ…

මහදේ බැඳුණේ
එක බැල්මයි ඔය දෑසේ
ඔබේ නෙ හිතුනේ
අවසන් හුස්ම ද මාගේ
ජීවිතේම මාගේ වෙලා ඉන්නවා ද සොඳුරේ
දෑස් බලා මාගේ කියා කියනවාද මිහිරෙ

written by Gayani Asinsala Piyadigama

sinhala cover songs,gimhanaye pawela lyrics,man thama waru ganne lyrics,2023 sinhala nonstop,mangala nakathe lyrics song,man thama waru ganne sinhala lyrics,kushan achintha song,mangala nakathe cover lyrics song,jenny kingsly lyrics song,new dj songs,new song,trending song,mangala nakathe cover song,gimhanaye pawela cover,cover song,sha fm new,tik tok thrending song,jenny kingsly,man thama waru ganne cover,shanika wanigasekara,kushanachintha