සොයන්නේ අපේ ආදරේ | Soyanne Ape Aadare by Kaushan Wijesuriya

නිල් අහසට පායන පුන් සද
තරු නැතුවම වැලපිල අද
ගැලු පිනි කදුලු විසිරී මල් අත
සොයන්නේ අපේ ආදරේ

මල් ගොමුවක වහෙන රොන් සුව
විදගන්නට පියබන බින්ගු කැල
වසන්තය පුර බලමින් දසත
සොයන්නෙ අපේ ආදරේ

ආදරියේ මගේ සැමදා මා හදේ

රැදෙන්නම් කියා කීලෙසේ
සුන්දරියේ මගේ මට හිමි ආදරේ
රකින්නම් කියා දියුරමි

රෑ තුන් යම මැවෙනා පෙම් ලොව

මා තනියෙම කල්පනා ලොව
ලියු පෙම් හසුන් ගායන ගේ නඩ
කියන්නේ අපේ ආදරේ

ආදරියේ මගේ සැමදා මා හදේ

රැදෙන්නම් කියා කීලෙසේ
සුන්දරියේ මගේ මට හිමි ආදරේ
රකින්නම් මගේ දිවි තුරා

රකින්නම් මගේ දිවි තුරා