පුංචි දවස්වල | Punchi Dawaswala by Sujatha Attanayake

පුංචි දවස්වල නින්දට යද්දී
පීතු පාදං නමා මහං කියලා
වැන්ද දෙපා යලි අදත් වඳින්නම්
මංගල ගමනට යන්න අවසරයි පියානණී

මල් බෝනික්කන්
පූසි පැටව් ටික
පාට ගවුම් පොඩි
අද තනි වෙනවා
පියානනෙ ඔබෙ ආසිරි විඳ විඳ
ඉරනම් ගමනක්
යන්නට යනවා

පියානනී ඔබෙ පුංචි කුමාරිය
පුංචි මනාලිය
වී යන දවසෙ
එපා හඬන්නට එපා හඬන්නට
පුංචි මුනුබුරෙක් කැන්දම් එන්නම්
මා හෙට දවසේ