ශාරධා | Sharadha by Lahiru Liyanage ft. Yasas Medagedara [2019]

දිසි හීන ගානේ උපනා විමානේ
ඇසි මීන තීරේ ඉගි තාල තේරේ
ආශා රසේ වෑහෙනා
නාරී දෙතොල් ලං වෙනා

දිසි හීන ගානේ උපනා විමානේ
ඇසි මීන තීරේ ඉගි තාල තේරේ
ආශා රසේ වෑහෙනා
නාරී දෙතොල් ලං වෙනා

කප් තුරක් සේම මා වෙලා
ඉගි සුසුම් සේල යා වෙනා
සුර ලොව ඉදන් ආවාද ශාරධා

නෙත් සරින් මාව ඇහැරවා
සද හැගුම් යායේ පා වෙනා
දෙව් ලොව හැගුම් මේවාද ශාරධා
කාරණා තේරුණා ශාරධා

උපමා කථාවේ දෙව් ලියය මාගේ
සැලෙනා නෙතේ සුව ගවසා ආදරේ
මියෙනා තුරාවේ සුර දේහී මාගේ
උපනා භවේ යලි බැදෙමු මේ වගේ
ඇසි පිය සේලේ සලා පැතු හීනේ සේයා මවා
දෙව් ලොව හැගුම් මේවාද ශාරධා
කාරණා තේරුණා ශාරධා