නවතින්නෙ නෑ | Nawathinne Na by Various Artists

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක රෑනේ නිසා

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක යායේ නිසා

පෙර භවයක පැතුවා වාගේ
මේ අත්වැල් ගී මල් පාරේ
ලංවී යමු ජය ගමනේ

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක යායේ නිසා

වැටෙන තැනදී
අත දෙන දෙවියා
එදා පටන් හැමතැන සිටියා

කරදර කරදර නොකර ගියා
පිහිටට ආ විට හැර නොගියා

මං කියන ගයන මේ ගී
සත්සර වයමුද අපි ආයේ
මහා රැල්ලක් වෙලා

සිනහ සෙන්න කදුලැල් පිසිනා
ලෙන්ගතු ඔය හිත
තනි රකිනා
හිතේ හයිය මොහොතින් ගෙනෙනා
ආදර වදනින් ගී ගයනා

යමු අත්වැල් බැද මේ
එක තාලේ
සංගීතේ යව්වන කාලේ
මහා රැල්ලක් වෙලා

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක රෑනේ නිසා

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක යායේ නිසා

පෙර භවයක පැතුවා වාගේ
මේ අත්වැල් ගී මල් පාරේ
ලංවී යමු ජය ගමනේ

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක යායේ නිසා

නෙතු යුග විහිදා | Nethu Yuga Vihida by Lavan Abhishek

නෙතු යුග විහිදා සැනසිලා එක්වීලා
පතිනිය වීලා හැඩවීලා
යුග දිවි අරඹා පුබුදාලා හිනැහිලා
අතිනත පතලා ලංවීලා

මනමාලිය හිනැහේ මුව සරසා
සද වැනි වත දිදුලා
හැම දෑසම හිනැහෙන දිනයක සැවොම
ප්‍රිය තෙපුලින් වෙලුනා

දැනුනා හැගුනා මධු සාදේ ආශාවිසිරි
මංගල සේයාරු පිරුනා
සිතලා පතලා පැතු පැතුමන් නිසි සේ ඉටුවී
හදවත් ආශාවේ ගිලුනා

දෙහදක ආශා හමුවීලා ලංවීලා
සිතුවිලි සේයා මුසු වීලා
රන්හුය පටලා මුමුනාලා සැනසීලා
අඹරණ පලදා හිනැහීලා

මධු සමයට පිට වී හදවත් සසැලි
නව දිවියක් අරඹා
නව යුවලට සතුටින් සුබ පතමි
ආසිරි මල් අතුරා

දැනුනා හැගුනා මධු සාදේ ආශාවිසිරි
මංගල සේයාරු පිරුනා
සිතලා පතලා පැතු පැතුමන් නිසි සේ ඉටුවී
හදවත් ආශාවේ ගිලුනා

ආදරයේ ජීවිතේ
සෑම දා විදලා
ජීවිතේ මේ සතුටින්
ආදරේ කරමු

දැනුනා හැගුනා මධු සාදේ ආශාවිසිරි
මංගල සේයාරු පිරුනා
සිතලා පතලා පැතු පැතුමන් නිසි සේ ඉටුවී
හදවත් ආශාවේ ගිලුනා