සංචාරයේ | Sancharaye by Janith Iddamalgoda [2021]

සඳ දුර නිසා මැව්වේ ලෝචනා
තරු මග අසා එන්නම් පාවෙලා
දිසි රූ සිරි සොබා සුරඟුන් රඟ පරදවනා
ඈ පෑ රූ රටා මා හදෙහී සරා
මන ආශා මැවූ සිහිනේ රසවිඳිනා

කවියක් වගේ ලියැවේ හිතේ
ප්‍රේම චේතනා
මායාවී මා හා පෑහෙනා

සංචාරයේ සහකාරිණී
සංසාරයේ මා හා බැඳී
සංචාරයේ සහකාරිණී
සංසාරයේ මා හා බැඳී