බූට් සිංදුව | Boot Song by Sirasa Superstars Season 6 [2014]

ගස්සා බලලා යන්නේ හිච්චි කොල්ලො වෙයිද මෙල්ල
වැස්සේ නාලා වාගේ ඉසී කොණ්ඩේ බූසී කෙල්ල
බැල්මන් පාලා ඇයිදො කෙල්ලෙ බෙල්ලෙ එල්ලා තැල්ල
ඔච්චම් පාලා සල්ලම් වෙයිදෝ ‍රැනේ කොල්ලන් මේල්ල
ඉඟි වස්සා දෑස ලා දෙතොල රෝස
ඈ කොල්ලො ‍රැනේ අවුල තැවුල
ගැට පිච්ච මල රතු කොණ්ඩ බෝල
‍රැවටිච්චි කොච්චි හිච්චි කෙල්ල

ගස්සා බලලා යන්නේ හිච්චි කොල්ලො වෙයිද මෙල්ල
වැස්සේ නාලා වාගේ ඉසී කොණ්ඩේ බූසී කෙල්ල

මේ වාරී ඈ කාරී නැ බෙරි
මට ඉන්න දෙන්න පාවි අද යාවි අපි නෑ සසල
හරි ගොරි අර ලේලි අපේ නාඩි නෑ කිසිදා ගැස්සී
නාරි හරි ගෝරි වංචාකාරි

මේ ඇස් දෙක ඇස් දෙක ඇස් දෙක
අපේ ඇස් දෙක මානේ රඟන්න
ඉඟ ගැස්සෙන තාලෙට දමන්න
‍රැදෙන්න මාගේ පා මුල
අපි අනන්ගයෝ වගේනේ…
බොරු සංකර පාලා හඬනගා
අපි චංචල වෙන්නෑ ක‍ටු කකා.
ගයාවි බයිබල දනගඟා
කොලු ‍රැල දැස වසා

සංසාරේ පේන
ආවා මත් වීලා
අපි නැනේ හැඩුවෙ කිසිදා බීලා මචෝ
ඇස් මානේ චා‍ටු
දැම්මාට පාඩු
කොලු ‍රැනට නැනේ හිත දෙන්නෙ සාත්තු
ලණු කාපු කොල්ලො
බූට් කාපු කොල්ලො
දැන් යු ටියුබ් ෆේස්බුක් හැක් කරන්නෝ
මෙම ‍රැනේ කඳු කොලු ‍රැනේ අන්ඩු
මේ කෙල්ලන් එක්කන් නෑනේ තින්දු

ගස්සා බලලා යන්නේ හිච්චි කොල්ලො වෙයිද මෙල්ල
වැස්සේ නාලා වාගේ ඉසී කොණ්ඩේ බූසී කෙල්ල….

මේ වාරී ඈ කාරී නැ බෙරි
මට ඉන්න දෙන්න පාවි අද යාවි අපි නෑ සසල