සෙනෙහස් අවාරේ | Senehas Aware by Supun Perera

රෑ හීන ගානේ නුඹ පෙනේවී
හුස්මක් පවා දුර යයි සිතේවී
මා ආදරේ නුඹගෙන් දකීවී
සංසාරයේ හමුවී තියේවී

සෙනෙහස් අවාරේ කුලුදුල් තුෂාරේ
ඔබමයි ගෙනාවේ මගේ දිවිතුරා
අනුහස් විමානේ සිපගත් නුරාවේ
සදකැන් ගලා ඒ් හදේ ගිම් නිවා

මුදු වලා අතරේ පාවෙලා අප සිනා නිතර යාවෙලා
දැනෙන්නේ මේ ආදරය දෝ
විහගුනේ ගයන ගීතිකා උනුහුමේ විදින චාරිකා
ඔබ මැවුනේ මා වෙනුවෙන්ම දෝ

සෙනෙහස් අවාරේ කුලුදුල් තුෂාරේ
ඔබමයි ගෙනාවේ මගේ දිවිතුරා
අනුහස් විමානේ සිපගත් නුරාවේ
සදකැන් ගලා ඒ් හදේ ගිම් නිවා

හදවතේ මියුරු කාරණා නුඹ ගෙනා මතක පාරනා
කොදුරන් හදට ආරාධනා
නුඹ මගේ හිතම සාදනා ආදරේ අකුරු තෝරනා
ඔබමයි හීන හැබැහින් ගෙනා

සෙනෙහස් අවාරේ කුලුදුල් තුෂාරේ
ඔබමයි ගෙනාවේ මගේ දිවිතුරා
අනුහස් විමානේ සිපගත් නුරාවේ
සදකැන් ගලා ඒ් හදේ ගිම් නිවා

written by Sajith Akmeemana

adaraneeya prarthana,supun perera,sanka new songs,ma prarthanawe,supun perera new song,anushka new song,ashanya premadasa,sinhala songs,kanchanaanuradhi,adaraneeya,sinhala hit songs,sinhala new songs,best sinhala songs,sinhala film songs,best sri lanka songs,dinesh new song,sinhala new songs 2021,prarthana,sinhala new song,best indian songs,mandaaram kathawe,roshel rogers,wasthi new song,denena thuru ma,derana tv,shanudrie priyasad,hathey hatha

මධුරභාණී | Madhurabhani by Yasas Medagedara

ඒ දෑස පේනා රෑ හීන ගානේ
දැනීලා කථා
කල්පනාවේ සරා

රෑ නින්ද නේනා
ඈ දෑස මානේ
මැවීලා නිසා
රූ ඇගේ සිහිවුනා

මේ හීන ගානේ මං
පෑ කෝල ආයාචනා
පේන හීන නම්
මං බොහොම ආශා කළා
මධුරභාණී මගේ
මට පෑහෙනා

ඒ දෑස පේනා රෑ හීන ගානේ
දැනීලා කථා
කල්පනාවේ සරා

රෑ නින්ද නේනා
ඈ දෑස මානේ
මැවීලා නිසා
රූ ඇගේ සිහිවුනා

මාරුතේ සිහින ගේනා
රෑ පුරා සිහින සේනා
කාරනා තේරුණා

ආදරේ හේතූ ගේනා
ජීවිතේ ඈත පේනා
ආදරී ලංවුනා

මේ හීන ගානේ මං
පෑ කෝල ආයාචනා
පේන හීන නම්
මං බොහොම ආශා කළා
මධුරභාණී මගේ
මට පෑහෙනා

ඒ දෑස පේනා රෑ හීන ගානේ
දැනීලා කථා
කල්පනාවේ සරා

රෑ නින්ද නේනා
ඈ දෑස මානේ
මැවීලා නිසා
රූ ඇගේ සිහිවුනා

මධුරභාණී | Madhurabhani by Yasas Medagedara [2020]

ඒ දෑස පේනා
රෑ හීන ගානේ
දැනීලා කථා කල්පනාවේ සරා
රෑ නින්ද නේනා
ඈ දෑස මානේ මැවීලා නිසා
රූ ඇගේ සිහිවුනා

මේ හීන ගානේ මං පෑ කෝල ආයාචනා
පේන හීන නම් මං බොහොම ආශා කලා
මධුරභාණී මගේ මට පෑහෙනා

ඒ දෑස පේනා
රෑ හීන ගානේ
දැනීලා කථා කල්පනාවේ සරා
රෑ නින්ද නේනා
ඈ දෑස මානේ මැවීලා නිසා
රූ ඇගේ සිහිවුනා

මාරුතේ සිහින ගේනා
රෑපුරා සිහින සේනා
කාරනා තේරුනා
ආදරේ හේතු ගේනා
ජීවිතේ ඈත පේනා
ආදරී ලං උනා

මේ හීන ගානේ මං පෑ කෝල ආයාචනා
පේන හීන නම් මං බොහොම ආශා කලා
මධුරභාණී මගේ මට පෑහෙනා

ඒ දෑස පේනා
රෑ හීන ගානේ
දැනීලා කථා කල්පනාවේ සරා
රෑ නින්ද නේනා
ඈ දෑස මානේ මැවීලා නිසා
රූ ඇගේ සිහිවුනා

මධුරභාණී මගේ මට පෑහෙනා

ඒ දෑස පේනා
රෑ හීන ගානේ
දැනීලා කථා කල්පනාවේ සරා
රෑ නින්ද නේනා
ඈ දෑස මානේ මැවීලා නිසා
රූ ඇගේ සිහිවුනා