පාදපරිචාරිකා | Paadaparicharika by Devnaka Porage [2020]

සනසන්නීය හදෙයී නුඹ ගෙතු
විදින්නෙහි සිත් පුරා විනිවිද
නිර්මල සිතුවිල්ලේ
චන්චල ඕවිල්ලේ

සාංසාරිකයි
ආල වේදනා
අලංකාරිකයි ඔබේ චේතනා

පාදපරිචාරිකා
පාදපරිචාරිකා
පාදපරිචාරිකා
පාදපරිචාරිකා

ඔයා වැනුම පෑ දෙඇස් කතාවේ
පෙරුම් පිරූ පාරමී ලතාවේ
සද නැති රෑ සුදු සේල අමෝරා
දිවිමග කමටහනේ

දන් වැඩූ පේකාව නුඹ
සුවපුර දැකුමක පහස හදන්නී

පාදපරිචාරිකා
පාදපරිචාරිකා
පාදපරිචාරිකා
පාදපරිචාරිකා

නා දලු නැලවෙන සොලොස් කලාවේ
අනද කරලියක් විත සහරාවේ
නෙත් විහිදෙන මැදියමේ සිසාරා
අඹ රස වැසු උයනේ

සුසුම් පිරී යශෝරාව නුඹ
උරුමැති දියවර සසර කරන්නී

පාදපරිචාරිකා
පාදපරිචාරිකා
පාදපරිචාරිකා
පාදපරිචාරිකා

පාදපරිචාරිකා
පාදපරිචාරිකා
පාදපරිචාරිකා
පාදපරිචාරිකා

සාර ප්‍රිය ශෝභනා
පාදපරිචාරිකා