එගොඩහ යන්නෝ | Egodaha Yanno by Shelton Perera

එගොඩහ යන්නෝ ……..
තව කවුරුද ඉන්නේ …
එගොඩහ යන්නෝ
මෙගොඩහ යන්නෝ
තව කවුරුද ඉන්නේ …
එගොඩහ යන්නෝ
මෙගොඩහ යන්නෝ
තව කවුරුද ඉන්නේ …

ගඟුල අනොමයි අද මට වෙහෙසයි
යනවානම් එන්නේ
ගඟුල අනොමයි අද මට වෙහෙසයි
යනවානම් එන්නේ
මම මේ ගඟුලේ අගුලේ නැගලා
එගොඩ මෙගොඩ යනවා
එගොඩහ යන්නෝ
මෙගොඩහ යන්නෝ
තව කවුරුද ඉන්නේ …

පමා නොවන්නේ අදුර වැටෙන්නේ
යනවා…. නම් එන්නේ ….
පමා නොවන්නේ අදුර වැටෙන්නේ
යනවා…නම් එන්නේ
මම මේ ගඟුලේ අගුලේ නැගලා
එගොඩ මෙගොඩ යනවා
එගොඩහ යන්නෝ….
තව කවුරුද ඉන්නේ …
එගොඩහ යන්නෝ ……..
මෙගොඩහ යන්නෝ……..
තව කවුරුද ඉන්නේ …
තව කවුරුද ඉන්නේ …
තව කවුරුද ඉන්නේ …

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here