හැමරෑම | Hama Raama by Samitha Mudunkotuwa [2023]

හැමරෑම මං එක්ක
අඩවන් වූ ඇස් අද්දර
හැමරෑම මං එක්ක
අඩවන් වූ ඇස් අද්දර
ලැජ්ජාවෙන්
නිල් කටරොඩු මල් ඉම්බ
හැටි මතකද
ම්ම්ම් හා හා

හැමරෑම මං එක්ක

මටම අයිති නැති පපුවක
සිතුවම් කල
මගෙ හීනෙක
එක පාරක් පන පොවන්න
ඇය රවටා එන්න බැරිද
ම්ම්ම් හා හා

හැමරෑම

හිමි නොවෙනා බව දැන දැන
කරකැවෙනා බබරෙක් නුඹ
මම ආසයි එය දැන දැන
ඔය සුසුමට රැවටෙන්නට
ම්ම්ම් හා හා හා

හැමරෑම මං එක්ක
අඩවන් වූ ඇස් අද්දර
ලැජ්ජාවෙන් නිල් කටරොලු
මල් ඉම්බ හැටි මතකද

written by Akila Vimanga Senavirathna