ආදරියේ | Adariye by Tharuka Gunarathna [2020]

තුහින සර ඉහිරිලා
හිත අස්සේ දැවටිලා
නොදැනීම ලංවෙලා
හැඟුමන් හිත් යා වෙලා

මේ මල් තුහින යායේ
හමුවන්නම් ආයේ
දිවුරා කියූව ආදරියෙ ප්‍රේමාදරියේ මගේ
දිවුරා කියූව ආදරියෙ ආදරියේ මගේ

පෙම්වත් තුරුල තුරුල්ලේ
උණුහුම් සුසුම් කිතිකවන්නේ
ආයේම එනතුරු හිඳින්නේ
කොයිදෝ ගියේ ආදරී

මේ මල් තුහින යායේ
හමුවන්නම් ආයේ
දිවුරා කියූව ආදරියෙ ප්‍රේමාදරියේ මගේ
දිවුරා කියූව ආදරියෙ ආදරියේ මගේ