මාලිනි | Malini by Costa ft. Stephanie Sansoni [2022]

නුබ උනොත් මාලිනි
නුබේ අත ගන්න මම තමයි ගාමිනි
සිතුවිලි යා වුනි
නුබේ රූපේයි හැදියාවයි දෙකෙන් හිත මගේ සෑදුනි
බලන්න සඳ මාලිනි
කියන්න නුබ තමයි මගේ ස්වාමිනි
දුමෙන් අපි පාවුනි
මාලනි නුබයි මම හැඩකාර ගාමිනි
මම හැඩකාර ගාමිනි
මම හැඩකාර ගාමිනි
නුබ උනොත් මාලිනි
නුබේ අත ගන්න තමයි

බොඳවී යන මීදුම
හිත පාරන නුබ රුව රූප කාය මනරම්
වගේ සීගිරි බිතුසිතුවම්
ඔබේ රූප කාය මනරම්
මා නුබ ගැන සිතමින් මම කවිපද
ලීවේ රාත්‍රී කාලයේ මා
ඔව් රාත්‍රී කාලයේ මා

නුබ උනොත් මාලිනි
නුබේ අත ගන්න මම තමයි ගාමිනි
දුමෙන් අපි පාවුනි
මාලනි නුබයි මම හැඩකාර ගාමිනි
නුබ උනොත් මාලිනි
නුබේ අත ගන්න මම තමයි ගාමිනි
සිතුවිලි යා වුනි
නුබේ රූපේයි හැදියාවයි දෙකෙන් හිත මගේ සෑදුනි
බලන්න සඳ මාලිනි
කියන්න නුබ තමයි මගේ ස්වාමිනි
දුමෙන් අපි පාවුනි
මාලනි නුබයි මම හැඩකාර ගාමිනි
මම හැඩකාර ගාමිනි
මම හැඩකාර ගාමිනි
නුබ උනොත් මාලිනි
නුබේ අත ගන්න තමයි
නුබේ හැඩකාර ගාමිනි

නුබ කඩවසම් බොදු ගොවිකුලේ ඇද නුබ සරම්
මම කල් අරන් බඩුමුට්ටුත් කෑමට වලං
නුබ උනොත් ගාමිනි
නුබේ අත ගන්න මම තමයි මාලිනි
සිතුවිලි යා වුනි
නුබේ කඩවසම් හින්දා සිත කිති කෑවුනි
බලන්න සඳ ගාමිනි
නුබ සැමදා සඳ මගේ ස්වාමිනි දෑවදි බාර දී
මාලනි මමයි නුබේ හැඩකාර ස්වාමිනි
හැඩකාර ස්වාමිනි
නුබේ හැඩකාර ස්වාමිනි
මාලනි මමයි නුබේ හැඩකාර ස්වාමිනි

ලස්සනයි | Lassanai by Stephanie Sansoni [2021]

සුදු මල් කැකුලක් සඳු පරදා
හිරු සමගින් උදයම පායා
ඔබ දිහා බලා මා හට ඉඟි කලා
කුලුදුල් හැඟුමන් සිත පරදා
රහසේ දෙතොලින් මුමුනා

ලස්සනයි බලන්න ලස්සනයි
දකින්න ලස්සනයි අහන්න ආසයි
ආදරේ ඔයාට ආදරේ
කුනාටු සාගරේ තරම් විශාලයි

සුර අඟනුන් ඔබේ රූ දැකලා
මන ලොල් හැඟුමින් ගී ගයලා
සුර සුසුම් හෙලා මා හට ඉඟි කලා
සිහිවන විට ඔබ දුටු මොහොතේ
ගිගුරුම්, දෙයි මගෙ, ආදරේ

ලස්සනයි බලන්න ලස්සනයි
දකින්න ලස්සනයි අහන්න ආසයි
ආදරේ ඔයාට ආදරේ
කුනාටු සාගරේ තරම් විශාලයි

මා දෑතින් ඔබේ අත අල්ලා
හැඟුමන් ගඟුලේ නැහැවීලා
ඔබ මගේ වෙලා මා අද ඔබේ වෙලා

ලස්සනයි බලන්න ලස්සනයි
දකින්න ලස්සනයි අහන්න ආසයි
ආදරේ ඔයාට ආදරේ
කුනාටු සාගරේ තරම් විශාලයි