යාළුවෝද යාළුයිද | Yaluwoda Yaaluida by Dinesh G ft. Romaine W

යාලුවෝ නිසා forward වෙන්නත් බෑ
Frendzone එකේ වැටිලා ඉන්නත් බෑ
I just kiss my best friend trend නුත් නෑ
මෙහෙම ගියොත් I love you අහගන්නත් බෑ

යාළුවෝ යාළුවෝ
අපි යාළුයිදෝ යාළුයිදෝ //

Heartbreak එකට දැන දැන යන්නත් බෑ
Mind fuck වෙවී psycho ගහලත් බෑ
කිව්වොත් වචනය ආපහු ගන්නත් බෑ
Maybe maybe not here
කියලත් ඉවරයක් නෑ

යාළුවෝ යාළුවෝ
අපි යාළුයිදෝ යාළුයිදෝ //

My bestfriend නැති කරගන්නත් බෑ
Loves me / loves me not
කියලා දැන් ඉවරයක් නෑ

යාළුවෝ යාළුවෝ
අපි යාළුයිදෝ යාළුයිදෝ //

written by Dilshara Jayamanna