නාඩන්න මගේ සිහිනේ | Nadanna Mage Sihine by Erandi Heshani

නාඩන්න මගේ සිහිනේ
කවුරුද අවදි කලේ
මා වින්ද රස ගගුලේ
මතකය ඉකි බින්දේ

මා ඉන්න ආසයි පෙරවාගේ ආයේ
හිනැහෙන්න උමතු වෙලා

මගේම කියලා
ලොවේ මා දිනුවා
නිරන්තරේ සැමදා

හදේම ලියලා
ඔබේම වෙනවා
අනාගතේ මතුදා

මිරිගුවා හබා
දිවයන මුවා
රැවටෙන තුරු නෑ දැනිලා
පිවිතුරු නිසා සෙනෙහස සදා
පපුවම අවුලා දමලා

අහසේ සිහින ඇවිලේ
මතකයි රූ සොබා

මගේම කියලා
ලොවේ මා දිනුවා
නිරන්තරේ සැමදා

හදේම ලියලා
ඔබේම වෙනවා
අනාගතේ මතුදා

මතකය පුරා
ඔය රුව මවා
සිපගමි යහනේ සතපා
විශ්වය සරා ආදරේ සොයා
හදවත සක්මන් කෙරුවා

රහසේ සිහින හැඩුවා
උහුලන් බෑ කියා

මගේම කියලා
ලොවේ මා දිනුවා
නිරන්තරේ සැමදා

හදේම ලියලා
ඔබේම වෙනවා
අනාගතේ මතුදා

නාඩන්න මගේ සිහිනේ
කවුරුද අවදි කලේ
මා වින්ද රස ගගුලේ
මතකය ඉකි බින්දේ

මා ඉන්න ආසයි පෙරවාගේ ආයේ
හිනැහෙන්න උමතු වෙලා

මගේම කියලා
ලොවේ මා දිනුවා
නිරන්තරේ සැමදා

හදේම ලියලා
ඔබේම වෙනවා
අනාගතේ මතුදා

favorite song lyrics,lyrics,toosii lyrics,cupid lyrics,favorite song toosii lyrics,toosii favorite song lyrics,favorite song lyrics toosii,cupid twin version lyrics,lyrics cupid,lyrics toosii,toosii lyrics favorite song,feeling lonely,cupid fifty fifty lyrics,fifty fifty cupid lyrics,favorite song toosii,lyrics favorite song,cupid song,music,hopeless romantic,someone to tell you your beautiful toosii,i’m feeling lonely,favorite song