ආදරෙන් | Adaren by Shehan Shakila [2022]

ආදරෙන් අත අල්ලන් ඔයා
ආව ගිය පාරේ
ජීවිතේ නව ගමනක් සොයා
යන්නෙ ඇයි තනියේ
සුදු මල් තැනින් තැන විසිරී ගියා
ඔබේ නමින් සොදුරේ
මම දැන් බලා ඉමි අවතැන් වෙලා
ඉතින් යන්න සොදුරේ

ආදරෙන් අත අල්ලන් ඔයා
ආව ගිය පාරේ

ඔය හිතේ රිදෙන තැන් සොයා
සනසලා දුරක මන් ගියා
මගෙ ලගින් උන්නු හැටි පවා
හිත මතින් පාව යයි ගලා
තුරුලේ වෙලෙන්න මගෙ වෙලා
දිවුරා කියන්න මගෙ කියා

ආදරෙන් අත අල්ලන් ඔයා
ආව ගිය පාරේ
ජීවිතේ නව ගමනක් සොයා
යන්නෙ ඇයි තනියේ
සුදු මල් තැනින් තැන විසිරී ගියා
ඔබේ නමින් සොදුරේ
මම දැන් බලා ඉමි අවතැන් වෙලා
ඉතින් යන්න සොදුරේ
ආදරෙන් අත අල්ලන් ඔයා ආව ගිය පාරේ

written by Manuranga wijesekara