මම දුප්පත් කොල්ලෙක් | Mama Duppath Kollek by Sahan Malintha [2020]

මම දුප්පත් කොල්ලෙක්
හදවත පිරිසිදු වූ
ඔබ පොහොසත් කෙල්ලෙක්
හදවත හරි නපුරු

සතුටයි සැනසීමයි
මම ඔබ හට ගෙන දුන්නා
බොරුවයි රැවටීමයි පෙරලා
ඔබ මට දුන්නා

පැහැදිලී පාර
දිනාගන්න
ජීවිතේ පැරදිලා නැතී

සහතිකයි තාම
හිනාවෙන්න හයිය
මේ හදවතේ ඇතී

පැහැදිලී පාර
දිනාගන්න
ජීවිතේ පැරදිලා නැතී

සහතිකයි තාම
හිනාවෙන්න හයිය
මේ හදවතේ ඇතී

කවුරුන් කෙරුවත් බොරුවක්
බොරුවම නේ ද
පිලිගනු හැකිනම් හදවත්
දෙක වෙන් වෙයි ද
මතකද දවසක් කිව්වා
පිලිගත්තා ද
ආදරයට නෑ දුප්පත්
පොහොසත් භේද

පැහැදිලී පාර
දිනාගන්න
ජීවිතේ පැරදිලා නැතී

සහතිකයි තාම
හිනාවෙන්න හයිය
මේ හදවතේ ඇතී

පැහැදිලී පාර
දිනාගන්න
ජීවිතේ පැරදිලා නැතී

සහතිකයි තාම
හිනාවෙන්න හයිය
මේ හදවතේ ඇතී

පුළුවන් දවසක් වාගේ
බැරි දවසක් ද
හැමටම එනවා කියලා
මතකද නැත් ද

ඉවසන් ඉදලා හැමදේ
මං කල වරද
ආයෙත් දවසක් දෙන්නෑ
කිව්වා හොද ද

මම දුප්පත් කොල්ලෙක්
හදවත පිරිසිදු වූ
ඔබ පොහොසත් කෙල්ලෙක්
හදවත හරි නපුරු

සතුටයි සැනසීමයි
මම ඔබ හට ගෙන දුන්නා
බොරුවයි රැවටීමයි පෙරලා
ඔබ මට දුන්නා

පැහැදිලී පාර
දිනාගන්න
ජීවිතේ පැරදිලා නැතී

සහතිකයි තාම
හිනාවෙන්න හයිය
මේ හදවතේ ඇතී

පැහැදිලී පාර
දිනාගන්න
ජීවිතේ පැරදිලා නැතී

සහතිකයි තාම
හිනාවෙන්න හයිය
මේ හදවතේ ඇතී