සංසාර සංචාරයේ | Sansara Sancharaye by Dilki Uresha [2022]

හීනයක් වගේ
මට ඔබේ ආදරේ
ලෝබ කම් කලේ
ඒ නිසයි තුන් පැයේ
දයිවයෙන් තිලින වූ
ඔබේ උතුම් ආදරේ

සිතුවමක් වාගෙමයි
ස්වර්ගයේ

මගේ අවසානයේ ඔබ දිහා
රැකගෙන ලෝකයෙන් පිට වෙලා
යන්නට තිබේ නම් වාසනා
සැනසුම් වේවි නිවනට වඩා

මේ ආදරේ නිමා නොවේ
සංසාර සංචාරයේ

මගේ අවසානයේ ඔබ දිහා
රැකගෙන ලෝකයෙන් පිට වෙලා
යන්නට තිබේ නම් වාසනා
සැනසුම් වේවි නිවනට වඩා

written by Sajith V Chathuranga