අවන් හලේ සුසුම් හෙලා | Awan Hale Susum Hela by Raj Senewiratne (Cover by Bimal Jayakody)

අවන්හලේ සූසුම් හෙලා
තැවෙන්නෙපා සිනාසෙන්න මා හා
තරු රෑන ඈත පායනා සේ නොනිදා
නිසංසලේ ගයන්නකෝ
නිරන්තරේ රගන්නකෝ මා හා
සිත සෝක ඈත යන්න පාවෙලා

බිදුණු පෙමට ඇයි හඩන්නේ
කිම කදුලට දිනුම දෙන්නෙ හා හා
මින් දහසින් මුහුදෙ ඉන්න
ඉන් තවකෙක් දිනාගන්න හා හා
නෑ තනිවී අපි නෑ තනිවී
ආදරේම දේවි වේදනා

අවන්හලේ සූසුම් හෙලා
තැවෙන්නෙපා සිනාසෙන්න මා හා
තරු රෑන ඈත පායනා සේ නොනිදා
නිසංසලේ ගයන්නකෝ
නිරන්තරේ රගන්නකෝ මා හා
සිත සෝක ඈත යන්න පාවෙලා

හෙට දවසක් ගැන හිතන්න
අද මොහොතක් සිනා සෙන්න හා හා
දුක දොම්නස දුරහරින්න
පෙම් සිතිවිලි කවි ලියන්න හා හා
නෑ තනිවී අපි නෑ
ආදරේම දේවි වේදනා

අවන්හලේ සූසුම් හෙලා
තැවෙන්නෙපා සිනාසෙන්න මා හා
තරු රෑන ඈත පායනා සේ නොනිදා
නිසංසලේ ගයන්නකෝ
නිරන්තරේ රගන්නකෝ මා හා
සිත සෝක ඈත යන්න පාවෙලා

 

Download the Official Audio from Here!!