මල් පෙත්තක් සේ | Mal Peththak Se by 6th Lane [2004]

මල් පෙත්තක් සේ සුසිනිදු සිත
මගෙන් නුඹ කොහින්දෝ හොරකම් කරා
තව රිදෙන්න නෑ ඉඩක්
මගෙ හදවතේ
මට දුකද සතුට වේ

කවුළුවෙන් එපිට මහා වර්ෂා වැටෙනවා
ඔබ තිළිණ දුන් රෝස පඳුරේ
පිපුණු මලේ පෙති කඩා හැලෙනවා
මට පේනවා

මල් පෙත්තක් සේ සුසිනිදු සිත
මගෙන් නුඹ කොහින්දෝ හොරකම් කරා
තව රිදෙන්න නෑ ඉඩක්
මගෙ හදවතේ
මට දුකද සතුට වේ

කවුළුවෙන් එපිට මහා වර්ෂා වැටෙනවා
ඔබ තිළිණ දුන් රෝස පඳුරේ
පිපුණු මලේ පෙති කඩා හැලෙනවා
මට පේනවා

මල් පෙත්තක් සේ සුසිනිදු සිත
මගෙන් නුඹ කොහින්දෝ හොරකම් කරා
තව රිදෙන්න නෑ ඉඩක්
මගෙ හදවතේ
මට දුකද සතුට වේ

කවුළුවෙන් එපිට මහා වර්ෂා වැටෙනවා
ඔබ තිළිණ දුන් රෝස පඳුරේ
පිපුණු මලේ පෙති කඩා හැලෙනවා
මට පේනවා

මල් පෙත්තක් සේ සුසිනිදු සිත
මගෙන් නුඹ කොහින්දෝ හොරකම් කරා
තව රිදෙන්න නෑ ඉඩක්
මගෙ හදවතේ
මට දුකද සතුට වේ

කවුළුවෙන් එපිට මහා වර්ෂා වැටෙනවා
ඔබ තිළිණ දුන් රෝස පඳුරේ
පිපුණු මලේ පෙති කඩා හැලෙනවා
මට පේනවා

මල් පෙත්තක් සේ සුසිනිදු සිත
මගෙන් නුඹ කොහින්දෝ හොරකම් කරා
තව රිදෙන්න නෑ ඉඩක්
මගෙ හදවතේ
මට දුකද සතුට වේ

කවුළුවෙන් එපිට මහා වර්ෂා වැටෙනවා
ඔබ තිළිණ දුන් රෝස පඳුරේ
පිපුණු මලේ පෙති කඩා හැලෙනවා
මට පේනවා

මල් පෙත්තක් සේ සුසිනිදු සිත
මගෙන් නුඹ කොහින්දෝ හොරකම් කරා
තව රිදෙන්න නෑ ඉඩක්
මගෙ හදවතේ
මට දුකද සතුට වේ

කවුළුවෙන් එපිට මහා වර්ෂා වැටෙනවා
ඔබ තිළිණ දුන් රෝස පඳුරේ
පිපුණු මලේ පෙති කඩා හැලෙනවා
මට පේනවා

නිතම්බනී | Nithambani by 6th Lane [2008]

රූපේ රූපේ ආරතී
ගුම් ගුම් බඹරා කෝ මා
මාගේ ජීවේ හාහා මාගේ ජීවේ මා නැති

විකසිත නිතම්බනී
මංබඳන විලාසිනී
සමන් මල් සුගන්ධිනී
නුඹවේදෝ මා ප්‍රියම්බනී

විකසිත නිතම්බනී
නුරා රූ උරංගනී
සමන් මල් සුගන්ධිනී
නුඹවේදෝ මා ප්‍රියම්බනී

නිතම්බනී විලාසිනී නුරංගනී
නිතම්බනී සුගන්ධිනී ප්‍රියම්බනී

විකසිත නිතම්බනී
මංබඳන විලාසිනී
සමන් මල් සුගන්ධිනී
නුඹවේදෝ මා ප්‍රියම්බනී

විකසිත නිතම්බනී
නුරා රූ උරංගනී
සමන් මල් සුගන්ධිනී
නුඹවේදෝ මා ප්‍රියම්බනී

නිතම්බනී විලාසිනී නුරංගනී
නිතම්බනී සුගන්ධිනී ප්‍රියම්බනී

විකසිත නිතම්බනී
මංබඳන විලාසිනී
සමන් මල් සුගන්ධිනී
නුඹවේදෝ මා ප්‍රියම්බනී

රූපේ රූපේ ආරතී
ගුම් ගුම් බඹරා කෝ මා
මාගේ ජීවේ හාහා මාගේ ජීවේ මා නැති

යමුනා නදියේ පේන මේ
චන්ද්‍රාලෝකේ කිමිදෙමී
මාගේ බෘංගා හාහා මාගේ බෘංගා කෝ

විකසිත නිතම්බනී
මංබඳන විලාසිනී
සමන් මල් සුගන්ධිනී
නුඹවේදෝ මා ප්‍රියම්බනී

විකසිත නිතම්බනී
නුරා රූ උරංගනී
සමන් මල් සුගන්ධිනී
නුඹවේදෝ මා ප්‍රියම්බනී

මාතෘ භූමී | Maathru Bhumi by Drill Team ft. Hiran Thenuwara (6th Lane) [2015]

වීර වීර මේ පුතුන්
මාරසෙන් මැවූ
ජාතිකානුරගයෙන්
නය උදම් මැරූ
මගේ මාතෘ භූමී
මගේ මාතෘ භූමී
මගේ මාතෘ භූමී
ශ්‍රී ලංකා

ගැමුණු කුලය,
අභය, විජය, ගජභා, මහාසෙන්,
පැරකුම්, තිස්ස, බුවෙනෙකභා තිරිදුන්
රැකදුන් රට මැණිකක්.
මෙ රට මගෙ රට එපා බෙදුමක්

දෙශය රැකදුන් කැප්පෙටිපොල,
මහසෙකර ලියවු සාහිත්‍ය කොල
වර්ණ බෙද නැ

තෙවරක් බුදුන්වැඩි දෙශෙක
සංවර්ධනය උපරිම වෙගෙක
සිංහලකම සිංහනාද අමොරා
ශ්‍රි හෙලගිරි කඩන් තියයි ගොෂා
ත්‍රයි භාෂා
සිව් ආගම්
සමරයි පාසා වසරක්
නිදහස් රටක්
ශ්‍රී ලංකා

වීර වීර මේ පුතුන්
මාරසෙන් මැවූ
ජාතිකානුරගයෙන්
නය උදම් මැරූ
මගේ මාතෘ භූමී
මගේ මාතෘ භූමී
මගේ මාතෘ භූමී
ශ්‍රී ලංකා

රන්දිපය මුතුඇටයක් සාගරෙ පැලදි
නැගිටිමු 100 සැරයක් නැ පරදි
තබනා පය ඉදිරියටම තබමි
රටවෙනුවෙන් ලය උනත් පුදනමමි

2වෙනි ලොකෙ රට පෙරදිග හාස්කම
හදට නොගියත් මැව්වා සමුදා පරාක්‍රම

සිත්තර දැත සොලියස් මෙන්ඩිස්,
ක්ලැරන්ස් විජෙවර්ධන ලංකාවෙ එල්විස්
නිදහස් රට තිරයක් නොව ගාසා
ශ්‍රි හෙල ලය කැපුවත් මාතා

ත්‍රියි භාෂා සිව් ආගම් වසරක් පාසා
සමරයි නිදහස් රට ශ්‍රි ලංකා

වීර වීර මේ පුතුන්
මාරසෙන් මැවූ
ජාතිකානුරගයෙන්
නය උදම් මැරූ
මගේ මාතෘ භූමී
මගේ මාතෘ භූමී
මගේ මාතෘ භූමී
ශ්‍රී ලංකා

උතුරෙත් අපි අපි
දකුනෙත් අපි අපි
එකමවකගේ නෑදෑයෝ
අවරගිරත් අපි
නැගෙනහිරත් අපි
එකමවකගේ නෑදෑයෝ
ශ්‍රී ලංකා

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here