හීන අරන් එන්න | Heena Aran Enna by Imran Usoof ft. Tharindu Damsara

අරගලය කෙලවර
කොපුල් සිඹින සිනා ගෙනෙන
නුඹ වට සරන මා මවන නුඹ

රැය තවත් දිගු නොවෙන්න
පාවී ඇවිත් ළඟ රැඳෙන්න
ලංවී හෙමින් දැන් නෙතු පියන්න
මගෙ උරහිසේ නුඹෙ හිස තියන්න
සැඟවී නොසැඟවී
යලි යලිත් හමුවී
සුවඳ අරන් එන්න

හාදු තැවරූ පිනි සීත
කියඹු වැල් එකිනෙක ලිහන්න
රැළි නගන වරල මත
මලින් මල ගෙන සරසවන්න
ළඟම දිනට – ඉඩ තියන්න
හීන අරන් එන්න