ආස කෙනා | Asa Kena by Nilan Fernando [2023]

හාද වූ ආලේ මැවූ
මගේ ලොවේ හී මා දිනූ
ප්‍රාණ වූ වටිනාම වූ
මැනික ඔයාමයි මා සෙවූ

ආස කෙනා මට මවාපු කෙනා
ඒ ඔයයි මට ආලෙ දුන්න
ආයෙ ආයෙ ආයෙ ආයෙ
හාද වෙලා ඔබ මගේම වෙලා
හිදින්නකෝ මං ආදරෙයි

හීනෙට ඇවිදන් දුර යන්න
එන්න… සරසන්න…
ආසම ලෝකෙක තනිවෙන්න
එන්න…

ආස කෙනා

written by Nilan Fernando

lyrics,doja cat lyrics,paint the town red lyrics,syrebralvibes,doja cat songs,paint the town red doja cat lyrics,doja cat paint the town red lyrics,doja cat live,doja cat,pop music,doja cat new song,paint the town red,paint the town red doja cat,doja cat music,paint the town red doja,doja paint the town red,doja cat tiktok,doja cat paint the town red,doja cat reaction,pop,doja

යන්නම් ඔබ ගාවින් | Yannam Oba Gawin by Nilan Fernando [2020]

හැමදාම ඔබේ සිනාව
දකින්න ආසා කලා
අනේ මගේ ඒ ආසාව
වෙන කෙනෙකුගේ වෙලා

දිව්රලා දුන් පොරොන්දු
ඉටු කලා නම් මිනිස්සු
ලෝකේ නෑ මං වගේ
හිනාවෙන් කදුළු හංගන මිනිස්සු

යන්නම් ඔබ ගාවින් මං
ඉන්නෑ කරදරයක් වෙලා
සත්තයි මං දිවුරන්නම්
යනවා ඔබෙන් ඈත් වෙලා

ආයේ මගේ හිනාව බලන්න
ආසා කෙරුවත් ඔයා
සමාවෙන්න රත්තරනේ මං
හිඳිවි මේ ලොකෙන් එහා

ඔබේ අත ගන්න
මං හීන මවාන
වටින දේවල් කැප කලා
දාන්නවාද

පෙනෙනා දේ අතර
දුක වැඩියෙන් තිබුන
නොපෙනෙනා දේ තිබුනා
තේරුනාද

දිව්රලා දුන් පොරොන්දු
ඉටු කලා නම් මිනිස්සු
ලෝකේ නෑ මං වගේ
හිනාවෙන් කදුළු හංගන මිනිස්සු

යන්නම් ඔබ ගාවින් මං
ඉන්නෑ කරදරයක් වෙලා
සත්තයි මං දිවුරන්නම්
යනවා ඔබෙන් ඈත් වෙලා

ආයේ මගේ හිනාව බලන්න
ආසා කෙරුවත් ඔයා
සමාවෙන්න රත්තරනේ මං
හිඳිවි මේ ලොකෙන් එහා

ලෝක සොබාව
බැහැ මට නවතන්න
සිදුවෙනා දේ වෙලා
ආවම වෙලාව

අපි යලි හමු වෙයි ද
දන්නේ නෑ හරියටම
හමුවුනොත් එක්වරක්
හිනැහී බලනවාද

දිව්රලා දුන් පොරොන්දු
ඉටු කලා නම් මිනිස්සු
ලෝකේ නෑ මං වගේ
හිනාවෙන් කදුළු හංගන මිනිස්සු

යන්නම් ඔබ ගාවින් මං
ඉන්නෑ කරදරයක් වෙලා
සත්තයි මං දිවුරන්නම්
යනවා ඔබෙන් ඈත් වෙලා

ආයේ මගේ හිනාව බලන්න
ආසා කෙරුවත් ඔයා
සමාවෙන්න රත්තරනේ මං
හිඳිවි මේ ලොකෙන් එහා

ආදරේ නෑ කලේ ඔයා
මං වගේ