කොණ්ඩෙ කැවුම | Konde Kawuma by Chinthy ft. Ranmali [2023]

නුඹේ කොණ්ඩෙ කැවුමෙ රසේ දැනේ හකුරු හැපෙනවා
තන පියරු වලින් දිස්නෙ වැටෙයි පපුව ගැහෙනවා
රන් මැණිකා…….ආදරෙන්
මයෙ මැණිකා……..ල ලල් ල ලා

මගේ පොකුළු වැලෙන් බින්දු වැටී පෙතිරි පිරිලා නම්
හඳට යටින් ලන්තෑරුමෙ එලියට බැබලෙනා
ම ප්‍රියේ……..ආදරෙන්
ම ප්‍රියේ………ලල් ලල් ලල් ලා

පැණි රස වස්තූ – ඇස් වහ ගැස්සූ
අපි රංචු කැලේ පොට්ටු සොයන්නෝ
වස විස ගැස්සූ තලලට පැද්දූ
මට වාසගමත් අමතක වෙච්චෝ

ලස්සන අඹ මලක් කඩාලා
මල් රේනු ගණන් කෙරුව නම්
නුඹට රන් මැණික් සොයාලා
රට වටේ මට යන්න වෙනවනම්
ආවේ ආදරේ සොයාලා – පොල් අතු පැලක් හැදුව මන්
මැණික මං බලන් ඉද්දි ආලං – මාලිගේ රජ බිසෝ කෙරුවනම්

මගේ පොකුළු වැලෙන් බින්දු වැටී පෙතිරි පිරිලා නම්
හඳට යටින් ලන්තෑරුමෙ එලියට බැබලෙනා
ම ප්‍රියේ……..ආදරෙන්….
ම ප්‍රියේ………ලල් ලල් ලල් ලා

විසේකාර මාව සම්බෝල කරල කෑව (ඔයා)

ළිඳට ගියා ළිඳට ගියා ටිකිරි ටිකිරි ටිකිරි ලියා
විසේකාර මාව සම්බෝල කරල කෑව

ඔයා ටිකිරි ටිකිරි ටිකිරි ලියා ගමමායියා ළිඳට ගියා
කැත උනාට වානර (වානර ) නාවලා අඩිස්සි මාතර ආදර (ආදර )
පාරට යන්නෙ කලාවට (ලාවටා – ඔරු පදින්නෙ හලාවත (හලාවත?)

නුඹේ කොණ්ඩෙ කැවුමෙ රසේ දැනේ හකුරු හැපෙනවා
තන පියරු වලින් දිස්නෙ වැටෙයි පපුව ගැහෙනවා
රන් මැණිකා…….ආදරෙන්
මයෙ මැණිකා……..ල ලල් ල ලා

මගේ පොකුළු වැලෙන් බින්දු වැටී පෙතිරි පිරිලා නම්
හඳට යටින් ලන්තෑරුමෙ එලියට බැබලෙනා
ම ප්‍රියේ……..ආදරෙන්….
ම ප්‍රියේ………ලල් ලල් ලල් ලා

written by Chinthy Fernando

නාරී | Naaree by Chinthy [2013]

නීල දෙනුවන්
මතින් අඩවන්
යොමන කැලමට කුල්මත් වී
රඛ්ත දෙකපුල්
පිරුණු එයකුල්
හැගුම් පුබුදයි මා සිත් හී

නීල දෙනුවන්
මතින් අඩවන්
යොමන කැලමට කුල්මත් වී
රඛ්ත දෙකපුල්
පිරුණු එයකුල්
හැගුම් පුබුදයි මා සිත් හී

සොදුරු ප්‍රියකරු
ගෝමර නාරි නුඹේ
රුව දැක සිත බැදුනා
රුවැති නාරි රුව
පිරි හැඩකාරි නුඹේ
රන් ප්‍රානේ මාගේ දිනා

සොදුරු ප්‍රියකරු
ගෝමර නාරි නුඹේ
රුව දැක සිත බැදුනා
රුවැති නාරි රුව
පිරි හැඩකාරි නුඹේ
රන් ප්‍රානේ මාගේ දිනා

ප්‍රීතිමත් වී
දුක් තුරන් වී
කෙල්ලේ
ඔබ මා හා දැන් එක්වී
අලුත් ගීයක් දෝ
තනු අලුත් වී
විදිමු ගී මිහිර දැන් සතුටු වී

දැහැන් රද දුන්
දුටුව එලදුන්
වැවෙයි සුරගුන් දෙවිවන්හී
ලැමහසුන් වන්
ගමන මනරම්
ඉගියක් එක් කරවයි ප්‍රීතී

දැහැන් රද දුන්
දුටුව එලදුන්
වැවෙයි සුරගුන් දෙවිවන්හී
ලැමහසුන් වන්
ගමන මනරම්
ඉගියක් එක් කරවයි ප්‍රීතී

සොදුරු ප්‍රියකරු
ගෝමර නාරි නුඹේ
රුව දැක සිත බැදුනා
රුවැති නාරි රුව
පිරි හැඩකාරි නුඹේ
රන් ප්‍රානේ මාගේ දිනා

සොදුරු ප්‍රියකරු
ගෝමර නාරි නුඹේ
රුව දැක සිත බැදුනා
රුවැති නාරි රුව
පිරි හැඩකාරි නුඹේ
රන් ප්‍රානේ මාගේ දිනා

ගිනි රග දෙන ප්‍රියලාලී
සුමිරාගෙන් පිරි මිහිරාවී
ආශාවේ රූ රූ රානී
දෙනුවන් පිරි දෙව්නාරී

ගිනි රග දෙන ප්‍රියලාලී
සුමිරාගෙන් පිරි මිහිරාවී
ආශාවේ රූ රූ රානී
දෙනුවන් පිරි දෙව්නාරී

නීල දෙනුවන්
මතින් අඩවන්
යොමන කැලමට කුල්මත් වී
රඛ්ත දෙකපුල්
පිරුණු එයකුල්
හැගුම් පුබුදයි මා සිත් හී

සොදුරු ප්‍රියකරු
ගෝමර නාරි නුඹේ
රුව දැක සිත බැදුනා
රුවැති නාරි රුව
පිරි හැඩකාරි නුඹේ
රන් ප්‍රානේ මාගේ දිනා

සොදුරු ප්‍රියකරු
ගෝමර නාරි නුඹේ
රුව දැක සිත බැදුනා
රුවැති නාරි රුව
පිරි හැඩකාරි නුඹේ
රන් ප්‍රානේ මාගේ දිනා

ගිනි රග දෙන ප්‍රියලාලී
සුමිරාගෙන් පිරි මිහිරාවී
ආශාවේ රූ රූ රානී
දෙනුවන් පිරි දෙව්නාරී

ගිනි රග දෙන ප්‍රියලාලී
සුමිරාගෙන් පිරි මිහිරාවී
ආශාවේ රූ රූ රානී
දෙනුවන් පිරි දෙව්නාරී

Written by Antonio Fernando

බලන් මා දෙස | Balan Ma Desa by Chinthy [2019]

බලන් මා දෙස නොයන්
ඈතට නුවන් හංගා හංගා
රැයක් ආවට හැඟුම්
නෑ මට සුසුම් සංකා සංකා
දෙතොල් නෑ අද
කොපුල් කෝ අද
සුසුම් යන්නා එන්නා
රෑ…
ගිගුම් දී මට රිදුම් ආ බව
නුඹත් දන්නා දන්නා
මටත් මා ගැන දුකයි
මේ ගැන දුකින් උන්නා උන්නා
කමක් නෑ මට පිනක් නෑ ළඟ
හිතක් රිද්දා රිද්දා ලා…
ඈත ඈත පාවෙලා

මා තනිකම රෑ පුරා (දාලා.)
මා දවා යනිවෙමි මා සදා
නෑ මා හා
මේ සේයා
මා තාම ඈ සොයා ආවා

මා දාලා
මා බීලා
රෑ සීත ගේනා

බලන් මා දෙස නොයන්
ඈතට නුවන් හංගා හංගා
රැයක් ආවට හැඟුම්
නෑ මට සුසුම් සංකා සංකා
දෙතොල් නෑ අද
කොපුල් කෝ අද
සුසුම් යන්නා එන්නා
රෑ…
ඈත ඈත පාවෙලා

මා ළඟටම පා වෙලා එදා
කී කතා
බොඳ වුනි මා දවා
මෙමා

ඈ පෑවා
රූ මායා
මේ පාලු රෑ පුරා
මා හා

පෑහීලා
පෑරීලා
මා සීන සෑමා

මා දැවුනා
කඩදාසි මල් පොකුරු සූරා
ඈ නැතිදා සඳ නේවි නිල් අඹරේ පායා
මා රිදවා නුඹ ඈත වෙන හිතක පායා ලා…

බලන් මා දෙස නොයන්
ඈතට නුවන් හංගා හංගා
රැයක් ආවට හැඟුම්
නෑ මට සුසුම් සංකා සංකා
දෙතොල් නෑ අද
කොපුල් කෝ අද
සුසුම් යන්නා එන්නා
රෑ…

ගිගුම් දී මට රිදුම් ආ බව
නුඹත් දන්නා දන්නා
මටත් මා ගැන දුකයි
මේ ගැන දුකින් උන්නා උන්නා
කමක් නෑ මට පිනක් නෑ අද
හිතක් රිද්දා රිද්දා ලා…
ඈත ඈත පාවෙලා

මා දැවුනා
කඩදාසි මල් පොකුරු සූරා
ඈ නැතිදා සඳ නේවි නිල් අඹරේ පායා
මා රිදවා නුඹ ඈත වෙන හිතක පායා ලා…

මා දැවුනා
කඩදාසි මල් පොකුරු සූරා
ඈ නැතිදා සඳ නේවි නිල් අඹරේ පායා
මා රිදවා නුඹ ඈත වෙන හිතක පායා ලා…

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

තරුමිනි ඔච්චම් | Tharumini Ochcham by Chinthy ft. Raini Charuka

තරුමිනි ඔච්චම් පාවි දැන්
හදවත වත්තම් වෙවී ආදරෙන්
මේ හැගුම්.. වේවි..
සිතුවිලි සිත්තම් පැවිල
ඉගි බිගි කැන්දන් එවි සීරුවෙන්
වී ලැගුම්.. රෑවි

නැතුවට සලු පිලි මුතු රන් මිනි
පෙම පණ වැනි
මානම් ආශා ‍යාවෙන් මා හා
රෑ හීනෙන් ප්‍රෙමෙන් ආවා
කිසි පල නැති ළොව ඔබ නැති
පෙම පණ වැනි
මානම් ආශා ‍යාවෙන් මා හා
රෑ හීනෙන් ප්‍රෙමෙන් නහාවා..

තරුමිනි ඔච්චම් පාවි දැන්
හදවත වත්තම් වෙවී ආදරෙන්
මේ හැගුම්.. වේවි..
සිතුවිලි සිත්තම් පැවිල
ඉගි බිගි කැන්දන් එවි සීරුවෙන්
වී ලැගුම්.. රෑවි

බැදෙන්න ලගින්ම, ආ දා
සුපෙම්ව නිදන්න දෝ දෑතේ ගෑවිලා
පාවී දෑස මා හා..
වසන්තෙ තුරුල්ව ආවා
ළගින්ම රෑදෙන්නකො සීමා නෑ කියා
‍යාවි මාගේ ලොකේ හා..

නැතුවට සලු පිලි මුතු රන් මිනි
පෙම පණ වැනි
මානම් ආශා ‍යාවෙන් මා හා
රෑ හීනෙන් ප්‍රෙමෙන් ආවා
කිසි පල නැති ළොව ඔබ නැති
පෙම පණ වැනි
මානම් ආශා ‍යාවෙන් මා හා
රෑ හීනෙන් ප්‍රෙමෙන් නහාවා..

කෝඩු කාලේ ආදරේම එක්කා
කොඩු කාලේ මාගේ ආලේ දැක්කා
ආදරේට ජීවිතේම වික්කා
මන් දැන් ලොක්කා..

තාර පාරේ තුන්ඩු කෑලි දුන්නා
වේලි වේලි හන්දි ගානේ උන්නා,
මන් එක්ක පෙම් කතන්දරේ දැම්මා පත්තරේ
ගම හැම තැන ගිනි තියලා..
කෑලි කෑලි තුන්ඩු කෑලි දම්මා
තෝර තෝර ඉන්න හීන දන්නා
ළන් වෙන්න දැක්ක තප්පරේ දුන්නා උත්තරේ
හද ඉපිලෙන සුව දැනිලා

තරුමිනි ඔච්චම් පාවි දැන්
හදවත වත්තම් වෙවී ආදරෙන්
මේ හැගුම්.. වේවි..
සිතුවිලි සිත්තම් පාවිල
ඉගි බිගි කැන්දන් එවි සීරුවෙන්
වී ලැගුම්.. රෑවි

වරක මදුල | Waraka Madula by Chinthy [2019]

වරක මදුල රිකය වෘසති කෘස්තම්බි පුත්ප්රද්ධා
වරක මදුල භෞතම සුසකි නුතප්පු රිදපවා
වරකා මදුල කාලේට පිදෙන්නේ නැහැ නේ ගොරකා
වාරේට මල් දුන්නෙන් ගෑවම මමද සුදන බඹරා
වරකා මදුල කාලේට පිදෙන්නේ නැහැ නේ ගොරකා
වාරේට මල් දුන්නෙන් ගෑවම මමද සුදන බඹරා

සොකරි නටන තාලේ දකපන් මේ කළු හරකා
පාරට බැස්සම මලට බඹරු වැහුවා පොරකා…

රස වගේ සළු ඇහේ නැති නගේ
ලඟ කැරකුනේ මම හිතින් ඉන වටේට
මල් වල වදේ පව් පිරේ මං හිරේ.
බාලොලි කැලේ තව මලක් ඔබ ළදේ…

වරක මදුල රිකස වෘසති කෘතම්බි
වරක මදුල පෘතම සුසකි නුකපු රිදපවා
වරක මදුල භිකස දියමේ සහ ව්යාපත්ර
වරක මදුල චීතක ලෙදිරූ වැදිෙ ෆඹව්යරා…

හැඩට නිතඹ බැලුවා ඈ මාවම වසඟ කෙරුවා ඈ
සොකරි නැටුම නැතුව ඇතුව බැරුව කැකිරි පැළුව ඈ
මම බින්න බැස්සේ දෙහි මල් වත්ත අස්සේ
ඔයාගේ පස්ස පැත්ත ගැසේ
අපි තෙමුණා වැස්සේ

මාල ගිරව් දැන් රබන් හඬ දිදී
කුස්සියේ නෙවෙයි දැන් වලන් හට්ටි බිඳි
පුරගනන් සුරඟනන් පරදවයි.
ඇස්වහ නෑ දැන් රකුසු ළඳක් රඟයි… මම

වරක මදුල රිකය වෘසති කෘස්තම්බි පුත්ප්රද්ධා
වරක මදුල භෞතම සුසකි නුකම්පු රිදපවා
වරකා මදුල කාලෙට පීදෙන්නේ නැහැ නේ ගොරකා
වාරේට මල් දුන්නෙන් ගෑවම මමද සුදන බඹරා

සොකරි නටන තාලේන්ට දක්කපන් මේ කළු හරකාට
පාරට බැස්සම මලට බඹරු වැහුවා පොරකා…

ඔච්චම් දාන්නේ සායම් කෑල්ල
මායම් පාන්නේ චීත්ත ලෑල්ල
බඹරු වැහුවා දැන්
ඔයාගේ කුමරු ආවා දැන්…

රස වගේ සළු ඇහේ නැති නගේ
ලඟ කැරකුනේ මම හිතින් ඉන වටේට
මල් වල වදේ පව් පිරේ මං හිරේ.
බාලොලි කැලේ තව මලක් ඔබ ළදේ…
වරකා මදුල කාලේට පිදෙන්නේ නැහැ නේ ගොරකා
වාරේට මල් දුන්නෙන් ගෑවම මමද සුදන බඹරා
සොකරි නටන තාලේ දකපන් මේ කළු හරකා
පාරට බැස්සම මලට බඹරු වැහුවා පොරකා…

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

ලස්සනට ඉදුනු | Lassanata Idunu by Chinthy [2019]

ලස්සනට ඉදුනු වැලට හැදුනු කොමඩු පිපිඤඤා
පුර හඳ දඟකර හිත විසකර පස්ස රතිඤ්ඤා
පණ හතක් ගියත් එපා වෙන්නෙ නෑනෙ රත්තරං
සුමනෝ මගෙ මැණිකෙ වෙයන් බං

පස් ගෝ රස මී රස ගී රස අහස උසටම ගෝසා
ඇගෙ බෙලි කටුවැල
ගෙල පැලඳලා සොලවන රෝසා
මට මතක් උනේ කලින් සැරේ කාපු පැනි දොඩම්
ඇලිසෝ මගෙ තුරුලට පැනපං

රත්තරං එන්නකො මං කියාලා දෙන්නම්
ඉස්තරම් කැමතිම රතු හැට්ටෙ අඳින්නම්
මැණිකෙට ජහුටා පොලෙන් වස්තු ගෙනෙන්නම්
වෙස් අරන් පස්ස දෙරෙන් ඇතුලට එන්නම්

ලස්සනට ඉදුනු වැලට හැදුනු කොමඩු පිපිඤඤා
පුර හඳ දඟකර හිත විසකර පස්ස රතිඤ්ඤා
පණ හතක් ගියත් එපා වෙන්නෙ නෑනෙ රත්තරං
සුමනෝ මගෙ මැණිකෙ වෙයන් බං
පස් ගෝ රස මී රස ගී රස අහස උසටම ගෝසා
ඇගෙ බෙලි කටුවැල
ගෙල පැලඳලා සොලවන රෝසා
මට මතක් උනේ කලින් සැරේ කාපු පැනි දොඩම්
ඇලිසෝ මගෙ තුරුලට පැනපං

රත්තරං එන්නකො මං කියාලා දෙන්නම්
ඉස්තරම් කැමතිම රතු හැට්ටෙ අඳින්නම්
මැණිකෙට ජහුටා පොලෙන් වස්තු ගෙනෙන්නම්
වෙස් අරන් පස්ස දෙරෙන් ඇතුලට එන්නම්

නැත අත මිට කාසි
මැටි ගොඩ මම ආසි
ඔට්ටුයි මම ලඟ වාසි
තව රස පුහුල් දෝසි
ඉතිං ලංකාවෙ මං ආවෙ
බයිලා පෘතුගීසි රාවෙ
ඔහෙලට දැනුනද මගෙ රස්නෙ
ඇස්වහ ගැස්සෙ දිදී දිස්නෙ
අල්ලපු වැටෙන් උස්ස ගත්ත
කැරකෙන මගෙ රූං පෙත්ත
හතර වටින් පෙන්න පෙන්න
රතට රතේ පස්ස

ලස්සනට ඉදුනු වැලට හැදුනු කොමඩු පිපිඤඤා
පුර හඳ දඟකර හිත විසකර පස්ස රතිඤ්ඤා
පණ හතක් ගියත් එපා වෙන්නෙ නෑනෙ රත්තරං
සුමනෝ මගෙ මැණිකෙ වෙයන් බං

පස් ගෝ රස මී රස ගී රස අහස උසටම ගෝසා
ඇගෙ බෙලි කටුවැල
ගෙල පැලඳලා සොලවන රෝසා
මට මතක් උනේ කලින් සැරේ කාපු පැනි දොඩම්
ඇලිසෝ මගෙ තුරුලට පැනපං

රත්තරං එන්නකො මං කියාලා දෙන්නම්
ඉස්තරම් කැමතිම රතු හැට්ටෙ අඳින්නම්
මැණිකෙට ජහුටා පොලෙන් වස්තු ගෙනෙන්නම්
වෙස් අරන් පස්ස දෙරෙන් ඇතුලට එන්නම්

රත්තරං එන්නකො මං කියාලා දෙන්නම්
ඉස්තරම් කැමතිම රතු හැට්ටෙ අඳින්නම්
මැණිකෙට ජහුටා පොලෙන් වස්තු ගෙනෙන්නම්
වෙස් අරන් පස්ස දෙරෙන් ඇතුලට එන්නම්

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

සොකරි | Sokari by Chinthy [2006]

නුඹ හැඩකාරයි කටකාරයි
සොකරි යන්න එපා
පැණිරස කෑම දිව ගාල
කංසා බොන්න සොදා
සුරලොව පේන සැප ගාව
මා අත් හරින්නෙපා
නුඹ වැතිරීලා උඩුකුරුව
සයනේ ඉන්න සොදා

නුඹ හැඩකාරයි කටකාරයි
සොකරි යන්න එපා
පැණිරස කෑම දිව ගාල
කංසා බොන්න සොදා
සුරලොව පේන සැප ගාව
මා අත් හරින්නෙපා
නුඹ වැතිරීලා උඩුකුරුව
සයනේ ඉන්න සොදා

බද අල්ලාලා නටවාලා
පවලම් මාල දමා
මැය දුක කෝම ඉවසන්ද
අඩලා කදුලු සලා
හිත මත් කරන මල් සුවද
ඇඩුවා දෝරේ ගලා
හද ගැලවීලා විසිවීලා
යනකම් හාදු ගෙනා

නුඹ හැඩකාරයි කටකාරයි
සොකරි යන්න එපා
පැණිරස කෑම දිව ගාල
කංසා බොන්න සොදා
සුරලොව පේන සැප ගාව
මා අත් හරින්නෙපා
නුඹ වැතිරීලා උඩුකුරුව
සයනේ ඉන්න සොදා

නුඹ හැඩකාරයි කටකාරයි
බද අල්ලාලා නටවාලා
නුඹ හැඩකාරයි කටකාරයි

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

 

කෙල්ලේ | Kelle by Mihindu Ariyaratne & Chinthy ft. Raj Thillaiyampalam [2019]


මගේ කෙල්ලේ
ඇයි මගේ හදවත කලබලේ
සිහියෙන් පාරේ යන්නත්
මට දැන් බෑ වගේ
දුන්හිද ඇල්ලෙන් හැලෙනවා
මට කියන්න ආසයි ආදරේ
බක් මහේ අකුණක් ඇවිත්
වැදුනා වගේ ඔබ දුටු ගමන්
කෙල්ලේ


මගේ කෙල්ලේ
මුතු මාල බෙල්ලේ
So bootylicious
දැන් බියොක්සත් එලෙයි
රතු කොට සායයි
සුපුන් සඳක් පායයි
තොරොම්බල් ගොඩයි
හැට කොට්ට මෙට්ට මාරයි
ඕ එහෙනං ආදරෙන්
සීනි බෝල සාගරෙන්
මා ළඟින් මා ළඟින්
පාද තබයි කාලෙකින්
Baby wanna hit you in the worst way
So maybe baby this’ll be best day

ගෝලාකාරයි
ඔයාගේ අච්චුව හරි ලස්සනයි
ගසලයි පද්දලයි
පපුව පැලෙයි මල් හතයි
ප්‍රවේසමෙන් කෙල්ලේ
දැන් වටේ පිටේ ඇස් ගොඩයි
බිය නොවන්න හපන් නෑ
තියන්නේ මගේ අත්සනයි
Toe nails
With ya high heels
Glossy lips
With ya so sexy eye lids
You cat walk and you shake that
hips
Baby girl so special
I can’t take a blink
Cuz you made me drink
You

Ha! Ha

ඔබ එනතුරු මහ අවුවේ
හිටියේ මං පාරට වී
ඔබ එන විට
හාට් බීට් එක මගේ වැඩිවෙන්නේ
ඔබේ නෙතු කැල්මන් වැදිලා
මා එකතැන ගල් ගැහිලා
හදවත මගෙ නැවතීලා
මුව ගොළු වෙනවා
ඔබේ වට්ස් ඇප් ප්‍රේම හසුන් ඇත
තාමත්
මගේ ෆෝන් එකේ
ඒ ලස්සන ආල කියුම් විතරක් මට
ඉතුරු වෙයිද අනේ
තේරුම මේකේ කියාදෙන්න කෙල්ලේ

ඔය ලස්සන සිනහවට
ඉන් ඇතිවන දිග්නයට
මගේ හදවත ගිනි දැල්වී එය
ඇවිලෙන්නේ
මට ලං වී ආදරයෙන්
සිත සනසා පෙම් ස්වරයෙන්
ඇවිලුණු ගිනිදැල් නිවලා මා සනසන්න

I love you කියලා
අපි වචන තුනක් මුමුණන්න
ඇයි හිත ඇඹරෙන්නේ
එය මටනම් නෑ වැටහෙන්නේ
තේරුම මේකේ කියාදෙන්න කෙල්ලේ

මගේ කෙල්ලේ
ඇයි මගේ හදවත කලබලේ
සිහියෙන් පාරේ යන්නත්
මට දැන් බෑ වගේ
දුන්හිද ඇල්ලෙන් හැලෙනවා
මට කියන්න ආසයි ආදරේ
බක් මහේ අකුණක් ඇවිත්
වැදුනා වගේ ඔබ දුටු ගමන්
කෙල්ලේ

 

Araliya Malata / අරලිය මලට – Chinthy ft. Dineli Sun

අරලිය මලට පිණි වැටෙනා…
සීතල රැයක මල් වරුසා…
හදවත ලගට ගෙන දවටා…
ඔය පපු තුරුල මට වාසනා…

හිත අද තනි වෙලා…
ඉන්න බෑ විදවලා..
පෙම් ශෝක ලය පුරා… ගලනවා…

අරලිය මලට පිණි වැටෙනා…
සීතල රැයක මල් වරුසා…
හදවත ලගට ගෙන දවටා…
ඔය පපු තුරුල මට වාසනා…

හිත අද තනි වෙලා…
ඉන්න බෑ විදවලා..
පෙම් ශෝක ලය පුරා… ගලනවා… මාගේ

දෑස යට දිලිසෙනා ප්‍රෙම
කදුලු කැට ආදරේ දීලා…
කතා… හිතේ…තබා…ගියා…

හැගෙනවා… දැනෙනවා… දෑස ඉකි බින්දා…
තනිවෙලා…
තෙරපිලා…
ගුලි වෙලා රෑක මං හැඩුවා…හෝ….

සිත තනිකම ලග තනිවෙනවා…
පෙම සගවා…
මෙදුක් දෙනවා…
තප අතහැර අපි දුර යනවා…
බොද වෙනවා… මියැකෙනවා…

නිදි යහනේ
උඩ බැලු විට තරු කැට
සුර සැප සුදු මැණිකේ මතකද
රෝස පෙති උඩ විසිවී සැමතැන
නින්ද නැති රැයක් දෝ මගෙ සිත
සුදු අසුපිට මම එන්නම්
දැනෙනවාද මගෙ පපු ගැබෙ වත්කම්
දීග යන්නත්
නුඹෙ අත ගන්නත්
සිර දෙවගන මම කැන්දම් යන්නම්

අරලිය මලට පිණි වැටෙනා…
සීතල රැයක මල් වරුසා…
හදවත ලගට ගෙන දවටා…
ඔය පපු තුරුල මට වාසනා…

හිත අද තනි වෙලා…
ඉන්න බෑ විදවලා..
පෙම් ශෝක ලය පුරා… ගලනවා… මාගේ…

අරලිය මලට පිණි වැටෙනා…
සීතල රැයක මල් වරුසා…
හදවත ලගට ගෙන දවටා…
ඔය පපු තුරුල මට වාසනා…

හිත අද තනි වෙලා…
ඉන්න බෑ විදවලා..
පෙම් ශෝක ලය පුරා… ගලනවා… මාගේ…