කහ කුඩේ | Kaha Kude by Sanjeew Lonliyes [2023]

තාත්තගෙ ගිනිදියට ගෙපැළ යට වෙලා
අවසානේ සොහොන් ගෙය නවාතැන උනා
පූරුවේ පව් මේවා සසරෙ අපි ගෙනා
පොල්ගහම තාත්තට ගොක් කොළෙත් උනා

ඉරණමට අම්මටයි මටයි මේ අත්වූ
දැක නමුත් හැරගියා ගොඩක් බෝසත්තු
කඳුළු මල්වඩම් නෑ දුක බෙදාගත්තූ
තනිවෙච්ච කෙනෙරටයි ලංවුනෙත් ඇත්තු

පන්සලේ පොල්වත්තේ මැටිගහපු පැල
එදාසිට වී අපේ නවාතැන්පල
තේරුමක් දන්නෙනැති කතන්දරවල
අරුත පහදන් අම්මේ කොතැනකද මුල

තාම මන් හොයනවා කරුණාවෙ හැඩේ
අතරමන් වෙනවාමද ගුරුවරුත් නඬේ
නෙළුම්මල් ආස ඇයි රැඳෙන්නම මඩේ
අම්මෙ ගෙයි කාගෙ මේ කහපාට කුඩේ

තාත්තගෙ ගිනිදියට ගෙපැළ යට වෙලා
අවසානේ සොහොන් ගෙය නවාතැන උනා
පූරුවේ පව් මේවා සසරෙ අපි ගෙනා
පොල්ගහම තාත්තට ගොක් කොළෙත් උනා

written by Aththadiya Pungyarathna Thero

sanjeewlonliyes,sanjeewalonliyes,sanjeevlonliyes,sanjeewlonliyessjs,sanjeevlonliyas,sanjeevloniyas,sanjeewnewsong,sanjeewamusong,sanjeev,srilankanartists,religious,paharadenawewalata,paharadenawewalarathnasri,paharadenawewala_rathnasri,sirasa,newsinhalasong,yakadamanamali,religiousthink,rathnasrisongs,sirasabima,rathnasriwijesingha,thaththageginidiyata,srilankanamumusicculture,kalevaddageyakadamanamali,#kahapaatakudee,sirasabimavatuna,raggae,kale_vaddage_yakada_manamaalii,kahakude,thinking