අද මා | Ada Maa by Eranga Abeygunasekara [2021]

ඔබේ මගේ කතා පොතේ
නොලී කතා බොහෝ ඇතේ
මෙසේ කියා දෙමී සඳේ
පෙරුම් පිරූ මගේ ආදරේ

අද මා… හාදු ගවසා…
ආදරේ නමින් ඔබේ වෙලා

රෑ දිවා රැඳී ඉමී
නුඹේ ලඟින් සදා…
මා දිහා බලා හිදී..
ඔබේ සුපෙම් සිනා..
සෙනෙහේ… මා…
වෙලෙමී… සදා…
ආදරේ ජීවිතේ නිසා..

කෛලාශිනී | Kailashini by Eranga Abeygunasekara [2019]

චේතනා මෝදුවන ලොචනා
ස්ව්ප්න මත මානාරි රූ මෝරනා
යා වෙනා ප්‍රේමයට කාරණා
රාග මන රහසේම පාවි ගියා

සේයා වෙනා ඈ රූ රටා
සිත් අහසේ අශා මවා

දෙව්ළියේ මන බන්දනා
පෙම් කවයි රස කැන්දනා
ඉසියෝග මන නන්දනා
සද දියේ ඉන්ගි වස්සනා
දෙව්ලොවින් ඇය ඉල්ලලා
කෛලාශ ගිරි වන්දනා

නෙත් සලා ආදරය වස්සනා
චන්ද වත සේයාවි මේර රෑ පුරා
ගිම් නිවා මීන නෙතු ගස්සනා
සේද වත සිහිවීලා ආශා මවා

රාශි හැගුම් වෑහෙනා
නාරි නුවන් නාඩනා
සරාගී ඈ සිනා
සද යායේ යාවී පේනා
සිත නිවී සැනහෙනා