ඔබ | Oba by Senali Iddamalgoda [2021]

පාළු සීතල රෑට
මා සොයා ඔබ එන්න
කොපුල් වල ගැහෙනා තුරු
ඇස් දෙකින් සිනාවෙන්න
සඳ දියට පැන
ගඟ සිඹින තැන
මඳ සිසිල දෙන
හද නිවන තැන
ඔබ

ලඟින් හිද මා අසල
පෙම් වදන් මුමුණන්න
උරහිසේ රැදුනු බර
මගෙන් ඉවතට අරගන්න
රළ බිඳෙන තැන
ඉර හැරෙන තැන
රස පෙරා මීවිත
මැවෙන තැන
ඔබ

මගෙ කඳුළු වියැලෙන්න
සුසුම් වැසි වස්සන්න
හෙටත් මට මම වෙන්න
යලිත් මා හැර යන්න
සෙවනැල්ල වුව
අත් හරින තැන
අත් නොහැර මා
සමඟ එන
ඔබ