සිරි | Siri by DJ Mass x Sandaru Sathsara & Killer B [2022]

සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙදී මා
දැක ප්‍රාණේහනිකට බැට දෙම්
සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙදී මා
දැක ප්‍රාණේහනිකට බැට දෙම්
සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙ
සංඝබෝධි මාලිගාවෙ
සංඝබෝධි මාලිගාවෙ

අල්ලා බන්දා රන්දා බින්දා
උන්දා කොන්දාලාමි සින්දා
සැන්දැ කාලෙ මාලිගාවෙ ඉන්නවා සොයා

අල්ලා බන්දා රන්දා බින්දා
උන්දා කොන්දාලාමි සින්දා
සැන්දැ කාලෙ මාලිගාවෙ ඉන්නවා සොයා

අල්ලා බන්දා රන්දා බින්දා
උන්දා කොන්දාලාමි සින්දා
අල්ලා බන්දා රන්දා බින්දා
උන්දා කොන්දාලාමි සින්දා
අල්ලා බන්දා රන්දා බින්දා

We taking it back to where it begin
where we team up ප්‍රාණේහනිකට බැට දෙන්නේ
සද්දේ දැම්මට පොඩි හූනු පැටව්
බය වෙයි ද ගිනි පිඹින මකරු මචං
Setting trends in streets we born
But you last like a rain
But you crash it on your own
අපේ වැඩ විතරයි බං නෑ බොරු සෙම
You might be a king with guards forever

සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙදී මා
දැක ප්‍රාණේහනිකට බැට දෙම්
සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙදී මා
දැක ප්‍රාණේහනිකට බැට දෙම්
සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙ
සංඝබෝධි මාලිගාවෙ
සංඝබෝධි මාලිගාවෙ

පෙම් කැකුළ | Pem Kekula by DJ Mass ft. Apzi & Romaine Willis [2021]

I’m cold like the winter
and hot like the summer
or boy you can handle me
I need another lover
somebody who can do me like Mr lover lover
ethnic authentic tropical stunners

we were the lovers of ඉසුරුමුණි
එයා දාලා ගියා මගේ හිත පලුදූ වුනි
නට නට ඉන්න කෙල්ලො දැක නෙත ඇදුනි
පෙම් කැකුලු පිපිලා තාලෙට සැලුනි

පෙම් කැකුල පිපී එන විට මහදේ
එය පරව ගියා මා හෙලා මේ දුක්
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ

පෙම් කැකුල පිපී එන විට මහදේ
එය පරව ගියා මා හෙලා මේ දුක්
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ

wanna touch it and feel it cause my love be the realist
ain’t no other chick downtown
you wanna be this real as piece
still, undefeated baby
about to blow it in the dance floor
get the body eat it
now shake the fat booty like a high feat
make it daddy wanna make his wifey
I’m a genie in the bottle huh magic
DJ Mass with a classic

පෙම් කැකුල පිපී එන විට මහදේ
එය පරව ගියා මා හෙලා මේ දුක්
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ

පෙම් කැකුල පිපී එන විට මහදේ
එය පරව ගියා මා හෙලා මේ දුක්
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ