අතින් අල්ලන් | Athin Allan by Sankhaja Dissanayaka [2022]

අතින් අල්ලන්
හිතින් අතහැර
දකින තුරු දිගු දිවියෙ රුදු බව

මුල පුරන්නට
සැරි සරන්නට
අත් දකින්නට
ඇද වැටෙන්නට
පහු බහින්නේ නෑ

අතින් අල්ලන්
හිතින් අතහැර
දකින තුරු දිගු දිවියෙ රුදු බව

විද බලන්නට
මුලා වෙන්නට
පසු තැවෙන්නට
මග සොයන්නට
මතක් වෙන්නේ නෑ

අතින් අල්ලන්
හිතින් අතහැර
දකින තුරු දිගු දිවියෙ රුදු බව

හැර දකින්නට
හැර විදින්නට
හැර දමන්නට
ජය ලබන්නට
වෙනත් විදියක් නෑ
අතින් අල්ලන් හිත් හරින තුරු

written by Sashika Vishan