අතින් අල්ලන් | Athin Allan by Sankhaja Dissanayaka [2022]

අතින් අල්ලන්
හිතින් අතහැර
දකින තුරු දිගු දිවියෙ රුදු බව

මුල පුරන්නට
සැරි සරන්නට
අත් දකින්නට
ඇද වැටෙන්නට
පහු බහින්නේ නෑ

අතින් අල්ලන්
හිතින් අතහැර
දකින තුරු දිගු දිවියෙ රුදු බව

විද බලන්නට
මුලා වෙන්නට
පසු තැවෙන්නට
මග සොයන්නට
මතක් වෙන්නේ නෑ

අතින් අල්ලන්
හිතින් අතහැර
දකින තුරු දිගු දිවියෙ රුදු බව

හැර දකින්නට
හැර විදින්නට
හැර දමන්නට
ජය ලබන්නට
වෙනත් විදියක් නෑ
අතින් අල්ලන් හිත් හරින තුරු

written by Sashika Vishan

sankhaja dissanayaka,athin allan hithin athahera,sanka new songs,sanka dineth new song,the voice sankhaja,sankhaja voice,san sanana,sankhaja the voice,sankhaja,the voice teens sri lanka today,the voice teens sri lanka,the voice sri lanka,sri lanka,sanka dineth,voice sri lanka 2022,voice teens sri lanka,sanka official,voice sri lanka,voice sri lanka super knockouts 2022,sinhala music,sanka,voice super knockouts 2022 sri lanka,pop songs,sirasa voice