සෙනෙහෙන් | Senehen by Udani Pabasara Liyanage [2021]

මාගේ ප්‍රියේ
තරු සේ දිලෙන්
මේ රෑ පායනා
ජීවිතයේ නම්
නුඹ කවකී පෙම්
රසකී මේ හැඟුම්

පෙම් කුමරානෙනී මාගේ සුහදානෙනී
නුඹෙ නද හද රස පිරි මිහිරානෙනී
ජීවේ පිරීලා නුඹේ නාමෙන්
වැයීලා හදේ මේ ගී
නොගයා හිඳිනෙම් දෝ කෙසේ
සෙනෙහෙන්… සෙනෙහෙන්…

සෙනෙහෙන් මුමුණන්නම් දෝ
ඒ පෙම් ගායනා..
සෙනෙහෙන් මුමුණන්නම් දෝ
සුපෙම් ගායනා…
සැමදා නුඹ තුරුලේ මා ඉන්නම්
ලංවෙලා..
සෙනෙහෙන් මුමුණන්නම් දෝ
සුපෙම් ගායනා…

හැමදින සිත් අහසේ දිලෙනා හිරු සේ පිබිදී
පෙම් රන් එළි විහිදා හිඳිනු මා ලොවේ
නෙත මා නෙතු කැල්මෙන් සනහාගෙන සිතුසේ හිනැහී
නුඹ මා අසලින් නිති රැඳෙනු ජීවිතේ

මතු දින මාගේ ලොවේ සඳු වී පායලා
සිහිලැල් හීන අතුරා සෙනෙහෙන් යා වෙලා
සතුටින් දිවි ගෙවමූ ප්‍රියේ
සෙනෙහෙන්… සෙනෙහෙන්…

සෙනෙහෙන් මුමුණන්නම් දෝ
ඒ පෙම් ගායනා..
සෙනෙහෙන් මුමුණන්නම් දෝ
ඒ පෙම් ගායනා…
සැමදා නුඹ තුරුලේ මා ඉන්නම්
ලංවෙලා..
සෙනෙහෙන් මුමුණන්නම් දෝ
ඒ පෙම් ගායනා…

ළංවෙලා… පෙම්පුරා…
අප හිඳිනෙමු දුක සැප හෝ දරා…

සෙනෙහෙන් මුමුණන්නම් දෝ
ඒ පෙම් ගායනා..
සෙනෙහෙන් මුමුණන්නම් දෝ
ඒ පෙම් ගායනා…
සැමදා නුඹ තුරුලේ මා ඉන්නම්
ලංවෙලා..
සෙනෙහෙන් මුමුණන්නම් දෝ
ඒ පෙම් ගායනා…