බොඳ වී ගිය | Bonda Wee Giya Warnayaka by Deshaka ft. Shamali

බොඳ වී ගිය වර්ණයක
මැකී ගිය ඡේදයක
අරුත් සුන් දහම මත
නිවී ගිය හැඟුම් පෙළ

නුඹයි මමයි
නොකියූ රහස් පෙළ

බොඳ වී ගිය වර්ණයක
මැකී ගිය ඡේදයක
අරුත් සුන් දහම මත
නිවී ගිය හැඟුම් පෙළ

නුඹයි මමයි
නොකියූ රහස් පෙළ

කිනිති සිත් දළු දමන
නොකී සිත් මුනිවතක
අඳුර මැද හති දමන
හමුනොවූ හීන පෙන

නුඹයි මමයි
නොකියූ රහස් පෙළ

කිනිති සිත් දළු දමන
නොකී සිත් මුනිවතක
අඳුර මැද හති දමන
හමුනොවූ හීන පෙන

නුඹයි මමයි
නොකියූ රහස් පෙළ

නිම නොවූ සිහිනයේ
හුස්ම ඇති මරණයක
දවා හළ යෞවනය

ශේෂ වූ ප්‍රේමයක

නුඹයි මමයි
නොකියූ රහස් පෙළ

නිම නොවූ සිහිනයේ
හුස්ම ඇති මරණයක
දවා හළ යෞවනය

ශේෂ වූ ප්‍රේමයක

නුඹයි මමයි
නොකියූ රහස් පෙළ

බොඳ වී ගිය වර්ණයක
මැකී ගිය ඡේදයක
අරුත් සුන් දහම මත
නිවී ගිය හැඟුම් පෙළ

නුඹයි මමයි
නොකියූ රහස් පෙළ