දෑසින් | Dasin by Dhanusha ft. Yuki [2020]

දෑසින් නුඹේ නිවුනා වගේ
ආලේ නුඹේ දැනුණා
රෑතුන් යමේ මා හා නුඹේ සිනහා

ඈතින් නුඹේ ආරාධනා
මෑතින් මගේ පාවුණා
ඈතින් ඉදන් ආරාධනා කලා

නුඹ මාව මේ රෑ සනසාලා
නිදි නෑ මේ ආලේ මත්වීලා
අද මා හදසේනා නැවතීලා
මේ රෑ තරු මේලා ගී ගයලා

මන්දහාසේ නුඹේ මනසේ මා
ඇදුනා කල්පයක් යන්න රේඛා
නින්ද නාවේ නුඹේ හීන බලලා
කින්නරාවී මගේ නුඹ සීතා

හිතුවක්කාරී | Hithuwakkari by POP PUNK ft. Dhanusha & Tilan GT

හිතුවක්කාරී
අද නම් ඒවී
හරී පායා
බොදවී යාවී
සෙල්ලක්කාරී
පිරිපුන් වේවී
තනියෙන් ආවා
‍රාත්‍රී යාමේ

සිතින් සිතුම් සිතක් හැගුම්
අපේ අපේ කරන් පැතුම්
ඇවිත් ඇවිත් තව දුරක්
නිමේශයක්
පැයක් දෙකක්

සිතින් සිතුම් සිතක් හැගුම්
අපේ අපේ කරන් පැතුම්
ඇවිත් ඇවිත් තව දුරක්
නිමේශයක්
පැයක් දෙකක්

හිත රැදුනු තැනක මගේ මාලිගාවෙ
ගයන්න වයන්න නුඹ ලග රැදෙන්නෙ
සෙල්ලක්කාරී මම නෑ නෙ ඔය සෙල්ලමෙ
සෙල්ලමෙ ලෙල්ලමෙ ඉල්ලුම ඔබ ඉල්ලුමෙ
ඔබෙ ඇහි පිල්ලමෙ
වරදක දෙක තුනෙ
ආසාවෙ සැනසුනෙ
මායාවෙ පැටලුනෙ
අදගන්න බැරි වදනුයි ඇහෙන්නෙ
අනුරාගී ගීතෙ තාලෙට ගයන්නෙ
හිත නිරන්තරේ
මතුරන මන්තරේ
ඔබ ගැනමයි කියවුනේ සාස්තරේ

සියුමැලි දෑතින්
කෙහෙරැලි මාගේ
පිරිමැද ආවා
සුරතට මාගේ
සෙමින් සෙමින් දැන්
වදන් බොදවී
උනුසුම දැනුනා
නිහඩ රැයේ දී

සිතින් සිතුම් සිතක් හැගුම්
අපේ අපේ කරන් පැතුම්
ඇවිත් ඇවිත් තව දුරක්
නිමේශයක්
පැයක් දෙකක්

සිතින් සිතුම් සිතක් හැගුම්
අපේ අපේ කරන් පැතුම්
ඇවිත් ඇවිත් තව දුරක්
නිමේශයක්
පැයක් දෙකක්

සිතින් සිතුම් සිතක් හැගුම්
අපේ අපේ කරන් පැතුම්
ඇවිත් ඇවිත් තව දුරක්
නිමේශයක්
පැයක් දෙකක්