ශාර්වරී | Sharwaree by Milinda Mila Madhusagara

මේ හමනා මුදු සුළඟ මා සුපෙම්වත් කරනා
වෙලී පෙමිනා තනිකම් මකන්න එන්නත් හිතුනා

ශාර්වරී වඩින්නේ සඳ සීත වෑහෙනා
ආදරේ කතාවක් දැනෙනා
ඈත නීල නිම්නේ මා ඔබ සොයා එනා
තාම සිහි වෙනා දෑස කටම මා බැඳුනා

නුරා හැඟුම් මත් කරනා
පුරා බැලුම් නෙතු බැඳෙනා
නිසාම මාගේ හිතෙනා
පුරා වතක් පෙම ලියනා


ශාර්වරී වඩින්නේ සඳ සීත වෑහෙනා
ආදරේ කතාවක් දැනෙනා
ඈත නීල නිම්නේ මා ඔබ සොයා එනා
තාම සිහි වෙනා දෑස කටම මා බැඳුනා

මේ දිළෙනා රන් මිණි මෙවුල් දමින් සරසමිනා
දෑතම මා දෝතින් අරන් සෙමින් සිප ගන්නා
ශාර්වරී වඩින්නේ සඳ සීත වෑහෙන
ආදරේ කතාවක් දැනෙනා
ආදරේ කතා පොතක් අතීතේ කියනා
ඔබ මගෙයි වතාවකුත් මේ සසරේ සිට ආ