ඔබේ රාගී මන | Obe Raagee Mana by Mohideen Baig

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි..
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි..
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි..

ඔබේ රාගී මන කැළඹේදෝ..
ක්ලේශ ඕගයේ නෑවේදෝ..
ඔබේ රාගී මන කැළඹේදො

පිවිතුරැ හදවත පෑරේදො
එම විට පවසනු මුවින් ඔබේ
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
එම විට පවසනු මුවින් ඔබේ
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි

මෛත්‍රී කරැණා දූෂිත වී
ක්‍රෝධය ඊර්ෂියා පෝෂිතවී
හිංසා පීඩා දේවී දො
මිනිසා තිරිසන් වේවීදො….
ඝෝර විසැති නයි පොලොඟුන් වන්
මිනිසුන් මිතුරැ වෙසින් ඒ නම්
එම විට පවසනු මුවින් ඔබේ

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
එම විට පවසනු මුවින් ඔබේ
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි

මෛත්‍රී කරැණා දූෂිත වී
ක්‍රෝධය ඊර්ෂියා පෝෂිතවී
හිංසා පීඩා දේවී දො
මිනිසා තිරිසන් වේවීදො…

අමා ශාන්තියේ සෙවනැල්ලෙන්
ජන මන නැහැවු ප්‍රේම ජලේ
මර සටනින් අපරාජිත වූ
සුර නර පුද ලැබ පූජිත ඒ….
ලෝක සිවංකර මා හිමි ගේ
ධර්මේ දස දෙස පැතිරේවා

සැම දන තුඩ තුඩ රැව් දේවා
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි

සැම දන තුඩ තුඩ රැව් දේවා
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි

බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි

බුදුන්ගේ අමා ධර්මේ | Budunge Ama Dharme by Mohideen Beg

බුදුන්ගේ අමා…. ධර්මේ
නොතේරී දනා මේ……
වෙලීලා බැඳී… ප්‍රේමේ
විනාසේ වුනාමෙ….
බුදුන්ගේ අමා…. ධර්මේ
නොතේරී දනා මේ……
වෙලීලා බැඳී… ප්‍රේමේ
විනාසේ වුනාමෙ….
බුදුන්ගේ අමා…. ධර්මේ
නොතේරී දනා මේ……
වෙලීලා බැඳී… ප්‍රේමේ
විනාසේ වුනාමෙ….
බුදුන්ගේ අමා…. ධර්මේ…..

මලෙහී වසා බඔරා
උරා රොන් ගනීවි….
එහෙයින් ඌ පලා ගිය දා
මැරී මල් හැලේවී…
මෙසේ ලෝකේ න්‍යායේ…….
මෙසේ ලෝකේ න්‍යායේ
ලෙසින් වේය පාපේ….
වෙලීලා බැඳී ප්‍රේමේ
විනාසේ උනා මේ
බුදුන්ගේ අමා…. ධර්මේ
නොතේරී දනා මේ……
වෙලීලා බැඳී… ප්‍රේමේ
විනාසේ වුනාමෙ….
බුදුන්ගේ අමා ධර්මේ…..

අස්ථිර වේ ජීවේ
තනාගේ පිණිසේ….
ස්ථීර නෑ…. ලෝකේ
ලඟාවේ විනාසේ…
සොයාලා බැලූවොතින්……
සොයාලා බැලුවොතින්
පෙනේ මේ මනාසේ
වෙලීලා බැඳී ප්‍රේමේ
විනාසේ උනාමෙ…
බුදුන්ගේ අමා…. ධර්මේ
නොතේරී දනා මේ……
වෙලීලා බැඳී… ප්‍රේමේ
විනාසේ වුනාමෙ….
බුදුන්ගේ අමා…. ධර්මේ……
තෙරුවන් සරණයි ඔබ සැමට..!

මල් සුගන්දේ | Mal Sugande by Mohideen Beg ft. Sujatha Aththanayaka

මල් සුගන්දේ දම් සුගන්දේ
සිල් සුළං රැල් පාවෙලා
සම්බුදුන් සම්භාවනීයයි
සාදු සාදු වන්දනා

මල් සුගන්දේ දම් සුගන්දේ
සිල් සුළං රැල් පාවෙලා
සම්බුදුන් සම්භාවනීයයි
සාදු සාදු වන්දනා

මිහින්තලාවයි දහම් අමාවයි
ශාන්ත අනුබුදු නාමයයි
කාට කාටත් මේ කියන්නේ
ශාසනේ ඉතිහාසයයි

මිහින්තලාවයි දහම් අමාවයි
ශාන්ත අනුබුදු නාමයයි
කාට කාටත් මේ කියන්නේ
ශාසනේ ඉතිහාසයයි

රත්නමාලී සෑ රදුන්නේ
දෙව් බඹුන් පූජා ලබයි
මේ මහා ගල් මුල් කියන්නේ
ඒ උතුම් අභිමානයයි

රත්නමාලී සෑ රදුන්නේ
දෙව් බඹුන් පූජා ලබයි
මේ මහා ගල් මුල් කියන්නේ
ඒ උතුම් අභිමානයයි

මල් සුගන්දේ දම් සුගන්දේ
සිල් සුළං රැල් පාවෙලා
සම්බුදුන් සම්භාවනීයයි
සාදු සාදු වන්දනා

රැල් නඟා හෝ ගා ගලන්නේ
ජාතියේ ජය පානයයි
සිංහලේ විකුමන් කියන්නේ
මේ පොළොන්නරු දේශයයි

රැල් නඟා හෝ ගා ගලන්නේ
ජාතියේ ජය පානයයි
සිංහලේ විකුමන් කියන්නේ
මේ පොළොන්නරු දේශයයි

දාගැබයි මහ මේඝයයි
නිල්වන් ගුවන් ගැබ යාවුණේ
ගල් කුළින් සිත්තම් වුණාදෝ
මෙත් සිහිල් කරුණා ගුණේ

දාගැබයි මහ මේඝයයි
නිල්වන් ගුවන් ගැබ යාවුණේ
ගල් කුළින් සිත්තම් වුණාදෝ
මෙත් සිහිල් කරුණා ගුණේ

මල් සුගන්දේ දම් සුගන්දේ
සිල් සුළං රැල් පාවෙලා
සම්බුදුන් සම්භාවනීයයි
සාදු සාදු වන්දනා

මහා රජුන් තුන් සිංහලේ
මෙහෙමයි එදා දස්කම් කලේ
ඒ උතුම් දහමින් තමා
ලේ මස් පවා විස්කම් කලේ

මහා රජුන් තුන් සිංහලේ
මෙහෙමයි එදා දස්කම් කලේ
ඒ උතුම් දහමින් තමා
ලේ මස් පවා විස්කම් කලේ

ධීර වීරයි පූජනීයයි
නෑ නිමක් ගුණ ගායනේ
සිව් මහා දෙවිඳුන් රකිවී
මේ අපේ බුදු සාසනේ

ධීර වීරයි පූජනීයයි
නෑ නිමක් ගුණ ගායනේ
සිව් මහා දෙවිඳුන් රකිවී
මේ අපේ බුදු සාසනේ

සිව් මහා දෙවිඳුන් රකිවී
මේ අපේ බුදු සාසනේ
සිව් මහා දෙවිඳුන් රකිවී
මේ අපේ බුදු සාසනේ

මිනිසාමයි ලොව දෙවියන් වන්නේ | Minisamai Lowa Dewiyan Wanne by Mohideen Beg

මිනිසාමයි ලොව දෙවියන් වන්නේ…
මිනිසාමයි ලොව තිරිසන් වන්නේ…
මිනිසාමයි ලොව දෙවියන් වන්නේ.
මිනිසාමයි ලොව තිරිසන් වන්නේ
ඇසින් දුටූ දේ බොරු වී නොයයිදෝ..
දෙකනින් ඇසු දේ නොවේ
ඇසින් දුටූ දේ බොරු වී නොයයිදෝ..
දෙකනින් ඇසු දේ නොවේ
මිනිසාමයි ලොව දෙවියන් වන්නේ..
මිනිසාමයි ලොව තිරිසන් වන්නේ..

එක කුස ඉපදිලා
වෛරෙන් මත්වෙලා..
තම සොහොයුරා මරයි…
වසවිස දීලා…
එක කුස ඉපදිලා….
වෛරෙන් මත්වෙලා
තම සොහොයුරා මරයි..
වසවිස දීලා…
සැකය නිසා මේ..
සැකය නිසා මේ දුරුවේ සාමේ..
ලොව ගිණි දැල්වේ..
මනු ලොව අපායක් මැවේ
මිනිසාමයි ලොව දෙවියන් වන්නේ…
මිනිසාමයි ලොව තිරිසන් වන්නේ…
මිනිසාමයි ලොව දෙවියන් වන්නේ…
මිනිසාමයි ලොව තිරිසන් වන්නේ..

තන්හා පොදි ගසා..
තව කෙනෙකුන් නසා…
මොනවද අවසානේදී
අරගෙන යන්නේ
තන්හා පොදි ගසා…
තව කෙනෙකුන් නසා..
මොනවද අවසානේදී…..
අරගෙන යන්නේ..
ධර්ම රකින්නා…
ධර්ම රකින්නා ධර්මෙන් රැකදී
එය නොම දන්නා…
සසරේ මැරී මැරී තැවේ

මිනිසාමයි ලොව දෙවියන් වන්නේ…
මිනිසාමයි ලොව තිරිසන් වන්නේ…
මිනිසාමයි ලොව දෙවියන් වන්නේ..
මිනිසාමයි ලොව තිරිසන් වන්නේ…
ඇසින් දුටූ දේ බොරු වී නොයයිදෝ
දෙකනින් ඇසු දේ නොවේ
ඇසින් දුටූ දේ බොරු වී නොයයිදෝ
දෙකනින් ඇසු දේ නොවේ
මිනිසාමයි ලොව දෙවියන් වන්නේ…
මිනිසාමයි ලොව තිරිසන් වන්නේ…
මිනිසාමයි ලොව දෙවියන් වන්නේ…
මිනිසාමයි ලොව තිරිසන් වන්නේ…..

සුවදේ මට | Suwade Mata Seethala Sulanga Pawa by Mohideen Beg

සුවදේ
මට සීතල සුළඟ පවා

හිමි බුදු වුන බුද්ධගයාවේ
හිමි බුදු වුන බුද්ධගයාවේ

සුවදේ
මට සීතල සුළඟ පවා…..
හිමි බුදු වුන බුද්ධගයාවේ
හිමි බුදු වුන බුද්ධගයාවේ

ප්‍රිය දේවිය හා
රජ සැප හැර දා
මරු .. බල පරදා
බුදුවූ පෙරදා

සුවදේ..
මට සීතල සුළඟ පවා

හිමි බුදු වුන බුද්ධගයාවේ

හිමි බුදු වුන බුද්ධගයා..වේ

ගිරි මුදුන පවා… කුසුමන් පිබිදී..
බුදූ…රැස් විහිදී සිරිසර පලවී…..

සුවදේ
මට සීතල සුළඟ පවා

හිමි බුදු වුන බුද්ධගයාවේ
හිමි බුදු වුන බුද්ධගයා…වේ

ඇසු දුටු පමණින්…
ගත සිත සැනසේ..
ජය…භූමිය වේ,
ලොව බොදු දනගේ….

සුවදේ..
මට සීතල සුළඟ පවා..
හිමි බුදු වුන බුද්ධගයාවේ
හිමි බුදු වුන බුද්ධගයා…වේ
හිමි බුදු වුන බුද්ධගයාවේ
හිමි බුදු වුන බුද්ධගයාවේ