හාදු දීලා | Haadhu Deela by Ambroz ft. Dinul & Yasheelee [2022]

Ambroz Presents
හාදු දීලා ආයෙ (Yeah)
මා පා කලා අහසේ (Okay)
හාදු දීලා ආයෙ (Yeah)
මා පා කලා අහසේ (Let’s go)
What a sweet energy
Do like what I see
අන්නාසි පැණි දොඩම් and ice tea
Sunset you and me
A date feel like dream
ඒ හාදුවේ උනුහුමින් මා රත් වී
නිලං කාර වී
පියුම් පිපේවී
On my head on my soul
And every where I see
උන්මාදයෙන් කී
වදන් දැනේවි
What a day what a feel I call it lovely (Let’s go)

ලන්තෑරුමක් වී දිලේවි
නුඹ පපුතුරේ (Alright)
මන බඳින රූ සොබා එක්වී
හද කිති කැවේ (Let’s go)
ලන්තෑරුමක් වී දිලේවි
නුඹ පපුතුරේ (Alright)
මන බඳින රූ සොබා එක්වී
හද කිති කැවේ (Let’s go)

හාදු දීලා (Yeah)
හාදු දීලා
හාදු දීලා (Let’s Go)

හාදු දීලා ආයෙ
මා පා කලා අහසේ
හාදු දීලා ආයෙ
මා පා කලා අහසේ (Let’s go)
හා හා හා හාදු
වැස්සේ මා තෙමුනා
හා හා හා හාදුවේ
හා හා හා හාදු
වැස්සේ මා තෙමුනා
හා හා හා හාදුවේ (Let’s go)

Yeah yeah
That’s right
Whoa whoa
Yeah yeah
Let’s go

ලවන් ස්නේහ වර්ෂා
නෑ නවතා
තව අයදී හද මා
හැඟුම් නොදැක සීමා
මට කීවා
හද මත්වී ආශා
නුවන් දිලේ මා හා
අභියස මා
සුරතේ දැවටීලා (Yeah)
වලාකුළේ නැගිලා
පාවීලා
සඳ ඉවුරේ රැඳුනා

හාදු දීලා (Yeah)
හාදු දීලා
හාදු දීලා (Let’s Go)

It’s just you and me
In this wonderful dream
Going back and forth පහත hill street
Not worrying about bills
She making me all chilled
I’m the one you want, baby can’t you tell?
Let me honest on our first date
You’re the one I want
Got no time to waste
Come over here girl
Don’t be all shy
I ain’t gonna stop till I make you mine (Whoa)

හාදු දීලා (Yeah)
හාදු දීලා
හාදු දීලා (Let’s Go)

හාදු දීලා ආයෙ
මා පා කලා අහසේ
හාදු දීලා ආයෙ
මා පා කලා අහසේ (Let’s go)
හා හා හා හාදු
වැස්සේ මා තෙමුනා
හා හා හා හාදුවේ
හා හා හා හාදු
වැස්සේ මා තෙමුනා
හා හා හා හාදුවේ (Let’s go)

written by Devin Waduge