පෙනෙනා නිසා | Penena Nisa by Kithsiri Jayasekara & Shanika

පෙනෙනා නිසා අඳූරේ පවා
සිහිනේ වටී පැතුමට වඩා
මුළු ලෝකයේ සැරිසරා
ආදරේ දුක දරා
පරමාදරේ දුක දරා
විඳීන තුරා
පෙනෙනා නිසා අඳූරේ පවා

මුරකාවල් හැදී අන්ධකාරේ දුක් විඳී
සිහිනේ යවුල පාවී සම්ප්‍රදායේ ගෙල සිඳී
දුක නොතැකු ආදරේ.. ඇතී
දෛවයෝගේ කඳූළු ගෑ ත්‍යාගකී

සිහිනේ වටී පැතුමට වඩා
මුළු ලෝකයේ සැරිසරා
ආදරේ දුක දරා
පරමාදරේ දුක දරා
විඳීන තුරා
පෙනෙනා නිසා අඳූරේ පවා

දසුනේ පහසකී මන්දහාසේ මංපෙතේ
සප්නේ රැයක සුන්වේ පෙම නිමාවූ ජීවිතේ
තනියහනේ විසිතුරූ හතුරුවී
ශුන්‍යතාවේ නිරතුරා ඉතිරිවේ

පෙනෙනා නිසා අඳූරේ පවා
සිහිනේ වටී පැතුමට වඩා
මුළු ලෝකයේ සැරිසරා
ආදරේ දුක දරා
පරමාදරේ දුක දරා…