මේ මාවතේ | Me Mawathe by Stereomiinds ft. Asel Pandigama

හිරු අවරට යන යාමේ මේ දිහා
මං මාවත් පුරා
සයිකල් සීනු හැඬවුනා

නෑ සෝ තැවුල් අප සිත් වල සිනහා ඉතිරුණා
මුදු වෙරලේ පා නගා
සෙල්ලම් කරමින් කල් ගෙවා

සියොතුන් විසිරී ආකාසේ දුර ඈත සිතිජයට පියඹුවා..
එක රෑනේ යලි පියඹන්නේ කවදාදෝ මා සිත විමසුවා..

මේ මාවතේ අප බාලේ මතකේ ලියවුණා
මිතුරන් ලෙසින් එක්වී සොයුරන් සේ අපි වෙන්වුණා..
සිනාවන් ගෙනා ඒ මතකේ සැමදා රැව්දෙනා..
අතීතෙන් හමා එන සුළඟේ පාවී යාවී මා..

අත් වැල් පැටලී මා ඈ හා
ආලේ මට හමුවුණා
ගත වූ මොහොතක් පාසා මා ජීවේ සුව වින්දා
දෑසේ කඳුලැල් නෑ නේ මා
මතකේ මිහිරියි එදා
හමනා සුළඟේ ඈ සුවඳත් ඒ හමා

ඒ මතකේ මා හද රන්දා ඈ සුරලොව ඉමවෙත පියඹුවා
ඈ නිදනා නුග ගස් හෙවණේ කැමෙලියා මල් සුවඳ නැහැවුණා