නුඹ ඇවිත් මා බලන්න | Nuba Awith Ma Balanna by Chamara Fernando & Rebeca Perera [2020]

ආදරෙයි අහසක් කියන්න
තනිකමෙන් මා මුදන්න
සතුට පමණක් මවන්න
නුඹ ඇවිත් මා බලන්න

ගැඹුරු හිත ලග රැදෙන්න
බිදුනු හදවත සදන්න
සිනහා ඇස් මගේ දකින්න
නුඹ ඇවිත් මා බලන්න

සදයි තරු මෙන් හිදින්න
ස්නේහ හැගුමන් පුරන්න
සොදුරු මාවත සදන්න
නුඹ ඇවිත් මා බලන්න

ආල වැස්සෙන් තෙමෙන්න
උණුසුමේ මගේ රැදෙන්න
නොනිමි සෙනෙහස විදින්න
නුඹ ඇවිත් මා බලන්න

ආදරෙයි අහසක් කියන්න
තනිකමෙන් මා මුදන්න
සතුට පමණක් මවන්න
නුඹ ඇවිත් මා බලන්න

ගැඹුරු හිත ලග රැදෙන්න
බිදුනු හදවත සදන්න
සිනහා ඇස් මගේ දකින්න
නුඹ ඇවිත් මා බලන්න
නුඹ ඇවිත් මා බලන්න
නුඹ ඇවිත් මා බලන්න