ලසොවින් | Lasowin by Eranga Jayawardhana & Gayani Kaushalya [2019]

ලසොවින් දැවෙමින් හඩනා
මේ සංතාප ගීතේ
සැමරුම් කදුලින් පෙගිලා
සෝ සංකාව වෑහේ

ගිනිගත් සන්තානේ
රෑ අහසේ වෙලෙනා
සංවේගේ නෑ සීමා
මිහිරාවේ

පියකරු සිහිනේ
ඉර හද වැලපේ
මියගිය මතකේ
කල තාලේ
යටි හිත යදිනා
පෙම්වත් පහසේ
හිරිපත නෙතගේ රැදුනා

දැනෙනා වියෝගේ
රෑ දිවා
සැනෙකින් නිවේවා මා නිසා
හැගුමන් දැනේවා ජීවිතේ පුරා
දැනෙනා වියෝගේ
රෑ දිවා
සැනෙකින් නිවේවා මා නිසා
හැගුමන් දැනේවා ජීවිතේ පුරා

නිරුදක කතරේ
සිහිලක් නොදැනේ
හිත ගිනි හුලගේ එතුනා
ගිය මග අදුරේ
අරුතක් නොදැනේ
හිමිනැති දිවියේ සරනා

මග යන්න සන්තාප ගීතේ
ඔබ එන්න කදුලැල් නිවා
කිමිදෙන්න රිසිසේ රසෝගේ
පිඹිදෙන්න අරුණක් වෙලා
නොගයන්න සන්තාප ගීතේ
ඔබ එන්න කදුලැල් නිවා
කිමිදෙන්න රිසිසේ රසෝගේ
පිඹිදෙන්න අරුණක් වෙලා

සිහිලසේ | Sihilasee by Eranga Jayawardhana & Hansini Koralage [2019]

සිහිලසේ
පවනැල්ල ගත දැවටුනා

තුරු හිසේ
මල් රේණු යලි ඇහැරුනා

ඔය හදේ
හද ගැස්ම මට දැනෙනවා
මදහසේ
මුදු හැගුම හිත නිවනවා

හීන විල්තෙරේ
ඕවිල්ලෙ
ලංවෙලා මෙසේ
දෑසේ ආදරේ හැගුම් යාවේ

දැල්වූ සරාගී
කැල්මන් ප්‍රබා දේවා
ප්‍රේම යශෝගී හෘදේ ගිගුම් දේවා

විල් පියුමන් පවා
ගීකම් කී ඔබ ලදේ
සුපිපෙවී
එකසේ මා
සතුටේ සරා

සතුටින් උදම් වූ
පෙම්වත් කිරිල්ලී මා
රෑනෙන් මිදීලා යං යන්න සිත් සේ මා
සතුටින් උදම් වූ
පෙම්වත් කිරිල්ලී මා
රෑනෙන් මිදීලා යං යන්න සිත් සේ මා

සීත මේ කුලේ
නොපෙනෙන තුරා
පාලු ආකහේ අත්තටු සලා
සීත මේ කුලේ
නොපෙනෙන තුරා
පාලු ආකහේ අත්තටු සලා

හීන විල් තෙරේ
දූවිල්ලෙ ලංවෙලා මෙසේ
ජීවිතේ ආදරේ හැගුම් යාවේ
හීන විල් තෙරේ
දූවිල්ලෙ ලංවෙලා මෙසේ
ජීවිතේ ආදරේ හැගුම් යාවේ

ඈත පාවෙලා | Aatha Pawela by Eranga Jayawardhana & Ashwini Danthanarayana from RUSH Movie [2019]

ඈත පාවෙලා
හිත කොයිබදෝ ගියා
චාරූ රූ රුවින් මත් වෙලා
හීන නෙත් සරෙන්
ඇයි මා වශී කලේ
මා හදේ හැගුම් පාරවා
මල් වාරේ මල් මී වෑහේවා
ඉල් මාසේ පින්නෙ නෑ වේවා
මල් දුන්නේ වීදේ රැස් මානා
මල් හීසර වැස්සේ මං ආවා
සරාගී

සරාගී හීන විමානේ
සරාවී මේ හිත මාගේ
යශෝදේ සීතල නිල්ලේ වෙලීලා
උදාවූ මල්බර යාමේ
ගලා එයි ලාහිරු දෑලේ
ගැයේවා ජීවන ගීතේ
වෙලීලා
සරාගී

හිස්වූ හිත් මානේ
සිත් සේ ඈ සරසාවී
රන් රසු දැල් අතුරා
උන්නේ විස්සොපෙන් සත්තයි මං මිහිරාවී
තුන් යාමේ පෙරදා
හිස්වූ හිත් මානේ
සිත් සේ ඈ සරසාවී
රන් රසු දැල් අතුරා
උන්නේ විස්සොපෙන් සත්තයි මං මිහිරාවී
තුන් යාමේ පෙරදා

සුලං රොදේ පවා දැනී
ඔබේ හැගුම් ගතේ
සන්සුන් රැස් මානේ
ඉල්ලන් මං හැම වේලේ
නිතර සදුන් තවරා
නෑසූ ගී ඇත් වී
මිහිරෙන් මං මනලෝලී
හද මිහිරෙන් පුරවා
සීත මීදුම් සේලේ දැවටී
ඉන්නම් හා පුරා
මිහිරේ ඈත මානෙන් කාගෙත් ඇස් වසා

ඈත පාවෙලා
හිත කොයිබදෝ ගියා
චාරූ රූ රුවින් මත් වෙලා
හීන නෙත් සරෙන්
ඇයි මා වශී කලේ
මා හදේ හැගුම් පාරවා

සරාගී හීන විමානේ
සරාවී මේ හිත මාගේ
යශෝදේ සීතල නිල්ලේ වෙලීලා
උදාවූ මල්බර යාමේ
ගලා එයි ලාහිරු දෑලේ
ගැයේවා ජීවන ගීතේ
වෙලීලා
සරාගී හීන විමානේ
සරාවී මේ හිත මාගේ
යශෝදේ සීතල නිල්ලේ වෙලීලා
සරාගී