දිනෙක අපිටත් | Dineka Apitath Waradila Athi by Suneera Sumanga

දිනෙක අපිටත් වැරදිලා ඇති
ඉතින් යළි හමු වෙන්නෙ නෑ
නුඹ ම ඇවිදින් නුඹ ම හැර ගිය
මාව මතක ද දන්නෙ නෑ!

තනි වීම වුව ප්‍රේමය ම බව
යළි යළිත් මේ අදත් පවසමි
මතක අමතක කරන්නට බැරි
බැවින් නිහඬ ව බිම බලා ගමි!!

අතීතේ මතකය දරාගෙන
නුඹව සිහි කර යළි හිනා වෙමි
තවත් රිදවිලි මොටද, එබැවින්
මෙහෙම මෙතැන ම මග නතර වෙමි

written by Panindu Widane

suneera sumanga,#suneerasumanga,sunira sumanga,suneera sumanga songs,suneera songs,suneera,#suneeranewsong,#suneera,nelagenumata,#suneeradreamstar,aradhana,santhana susum dawata,sunira,derana,sinhala songs,mind relaxing,amaradewa song,santhana susum,#dinekaapitath,tv derana,sinhala old songs,#obamaavidinpbama,mind relaxing song,clasic songs,mind relaxing songs,manthama waru,clasical songs,#dinakaapitath,classical songs,amaradewa,old songs,rap,#sacheetuned