ජුලියා | Julia by Pasan Mahela ft. YAKA [2019]

හද පාරනා කාරණා
දකිනා මා සිත බිඳුණා
නෙතගේ කඳුලැල් මැවුණා
මිරිඟුවක් දෝ මට හැඟුණා

පෙමෙන් බැදී ලඟින් ඉදි තුරුලට
රැයක් නිවී වෙලී ලඟින් සියොළඟ
නාරි ඔබ ඔහු සුවදෙනා

ඔබේ ගතින් ලෙහී දුහුල් සළුපට
පුරා කොපුල් උරා මුවින් මත්කොට
නාරි ඔබ ඔහු සුවදෙනා

හද පාරනා කාරණා
දකිනා මා සිත බිඳුණා
නෙතගේ කඳුලැල් මැවුණා
මිරිඟුවක් දෝ මට හැඟුණා

දෙඅත් මුදා ගතින් නිමී ඔහුලග
පහන් වැටී බිදී සිතින් නුහුලන
සීමා මතින් ගිලිහෙනා

සිතින් ඔබේ ගතින් දිනේ නොමියෙන
ලයත් නිවු තුනී සරින් ගිලිහුන
යාවී ඔබ මා ගාවෙනා

හද පාරනා කාරණා
දකිනා මා සිත බිඳුණා
නෙතගේ කඳුලැල් මැවුණා
මිරිඟුවක් දෝ මට හැඟුණා

හද පාරනා කාරණා
දකිනා මා සිත බිඳුණා
නෙතගේ කඳුලැල් මැවුණා
මිරිඟුවක් දෝ මට හැඟුණා

එක්දහස් නවසිය බරගණන් වල | Eak Dahas Nawasiya Bara Gananwala by Pasan Mahela ft. YAKA [2020]

හද බන්දා ගුරු දෙටු දියනි
රන්දා මා සුබ සිහිනේ
මවනා ප්‍රේමී කතා
සැනෙකින් මැවුන රුව වරුනේ
වනසෝබනීටා
ඔබ කැන්දා මා
බරනැස බලා

නුඹ හන්දා මේ මා
නුඹ සංකා රදා
කී රස අරනේ
හද රන්දනා
පෙම හන්දා මේ මා
නුඹ සංකා රදා කී රස අරණේ හද රන්දනා
සිතුවිලි මා සිත් වනයේ දමා

ඔබ වේ මව් දුටු කොමල ලියා
මාගෙන් ඔබ ඔහු උදුරා ගියා
සැලකෙන නමුදු කුමරී කියා
එනමුදු වනයේ ඔබ සැගව ගියා

හද බන්දා ගුරු දෙටු දියනි
රන්දා මා සුබ සිහිනේ
මවනා ප්‍රේමී කතා
සැනෙකින් මැවුන රුව වරුනේ
වනසෝබනීටා
ඔබ කැන්දා මා
බරනැස බලා

පෙම හන්දා මේ මා
නුඹ සංකා රදා කී රස අරණේ හද රන්දනා
සිතුවිලි මා සිත් වනයේ දමා

පෙම හන්දා මේ මා
නුඹ සංකා රදා කී රස අරණේ හද රන්දනා
සිතුවිලි මා සිත් වනයේ දමා

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here