කවදා හෝ | Kawada Ho by Gaurav Dagaonkar [2010]

දන්න හඳුනනා තරු නෙතු ගැටිලා
නොදන්න ගානින් මා පහු කෙරුවා
ඕ.. ඕ.. දන්න හඳුනනා තරු නෙතු ගැටිලා
නොදන්න ගානින් මා පහු කෙරුවා
මට ඔබ විතරක් හුන්දා
ඔබට වෙනත් අයෙක් ඉදලා
පෙම් හීනෙන් මා හැරවා තනිකලා

කවදා හෝ ඔබ දුක් වෙයි
මගේ සෙනෙහේ වැටහෙනා මොහොතක් එයි
කවදා හෝ ඔබ දුක් වෙයි
මගේ සෙනෙහේ වැටහෙනා මොහොතක් එයි
ලඟදිම එයි …

කදුලු කුණාටුවේ ගැටිලා
හීන හිතේ බොල් වූවා
ආත්ම ගානක ඉදලා
අප මේ ලෙස වෙන් වූවා
මා තරම් ආදරේ කවුරුවත් නෑ ලොවේ
මා රැවටූවේ ඇයි

කවදා හෝ ඔබ දුක් වෙයි
මගේ සෙනෙහේ වැටහෙනා මොහොතක් එයි
කවදා හෝ ඔබ දුක් වෙයි
මගේ සෙනෙහේ වැටහෙනා මොහොතක් එයි
ලඟදිම එයි …

උරුම වේදනා විදලා
නොදැනිම කාලය ගෙවුනා
මතකද කියන්න හිතලා
පෙම් කල මුල්ම කෙනා මා
මා තරම් ආදරේ කවුරුවත් නෑ ලොවේ
මා රැවටූවේ ඇයි

කවදා හෝ ඔබ දුක් වෙයි
මගේ සෙනෙහේ වැටහෙනා මොහොතක් එයි
කවදා හෝ ඔබ දුක් වෙයි
මගේ සෙනෙහේ වැටහෙනා මොහොතක් එයි
ලඟදිම එයි …

Wassane / වස්සානේ – Gaurav Dagaonkar

වස්සානේ එල්ලී ආ

මමද ඒ පෙම් හොරා……

මමයි ඔයාගේ දැන් හිමිකාරයා…

ර්‍ඉරණම් ගමනේ පවා…

මා වෙනුවෙන් මැව් කෙනා…

මේ බවයේ ආයේ මට හමුවෙලා…
දැන් දැන් ඇස් කතා කරන්වා…

යටි හිත මොනවදෝ කියනවා…

ජීවිතේ විදිනවා…නුහුරූ….

පෙම් හෝඩියේ…ඉදන්…
හෝ…ගැවසෙනා හුස්මන් පවා…

සිහිකලේ ඔබමයි සදා…

මැව්වේම මං ඔයා වෙනුවෙන් තමා…

ගැවසෙනා හුස්මන් පවා…

සිහිකලේ ඔබමයි සදා…

මැව්වේම මං ඔයා වෙනුවෙන් තමා…
දැන් දැන් ඇස් කතා කරන්වා…

යටි හිත මොනවදෝ කියනවා…

ජීවිතේ විදිනවා…නුහුරූ….

පෙම් හෝඩියේ…ඉදන්…
හෝ…ලංවෙලා මියෙනා තුරා…

ඉමු හිතින් තුරුලට වෙලා…

සසරේම මං ඔයා වෙනුවෙන් තමා…

ලංවෙලා මියෙනා තුරා…

ඉමු හිතින් තුරුලට වෙලා…

සසරේම මං ඔයා වෙනුවෙන් තම…
දැන් දැන් ඇස් කතා කරන්වා…

යටි හිත මොනවදෝ කියනවා…

ජීවිතේ විදිනවා…නුහුරූ….

පෙම් හෝඩියේ…ඉදන්…
වස්සානේ එල්ලී ආ

මමද ඒ පෙම් හොරා……

මමයි ඔයාගේ දැන් හිමිකාරයා…

ර්‍ඉරණම් ගමනේ පවා…

මා වෙනුවෙන් මැව් කෙනා……

මේ බවයේ ආයේ මට හමුවෙලා…
දැන් දැන් ඇස් කතා කරන්වා…

යටි හිත මොනවදෝ කියනවා…

ජීවිතේ විදිනවා…නුහුරූ….

පෙම් හෝඩියේ…ඉදන්…