ආදරේ දෝ මේ | Adare Do Me by Bachi Susan ft. Sewwandi Weerasinghe [2020]

ඔයා මට ආදරේ නෑ කියා මා දන්නවා
මම යන්නම යනවා එන්නෙපා මා සොයා
හිත රිදවලා මගේ ඉන්නෙපා හැංගිලා
අවසානයි
ආදරේ ඇස පියන් දිගේ රුරලා හැලෙනවා
කදුලකින් අසා මා පෙම් කවි ලියනවා
මතකයන් දිගේ මගේ සුසුම් දුවනවා
ආදරේ දෝ මේ

ඇස දෙක රතුවෙනකන් හඩවලා මේ රැයේ
ඔය රුව බොදවෙනකන් මා වින්දා සිහිනයේ

ඔයා මට ආදරේ නෑ කියා මා දන්නවා
මම යන්නම යනවා එන්නෙපා මා සොයා
හිත රිදවලා මගේ ඉන්නෙපා හැංගිලා
අවසානයි
ආදරේ ඇස පියන් දිගේ රුරලා හැලෙනවා
කදුලකින් අසා මා පෙම් කවි ලියනවා
මතකයන් දිගේ මගේ සුසුම් දුවනවා
ආදරේ දෝ මේ

ඔබ නැති පාළුව මන් ඉවසන්නම් ජිවිතේ
මතකයසිහිනෙන් අ මායාවක් දෝ සිතේ

ඔයා මට ආදරේ නෑ කියා මා දන්නවා
මම යන්නම යනවා එන්නෙපා මා සොයා
හිත රිදවලා මගේ ඉන්නෙපා හැංගිලා
අවසානයි
ආදරේ ඇස පියන් දිගේ රුරලා හැලෙනවා
කදුලකින් අසා මා පෙම් කවි ලියනවා
මතකයන් දිගේ මගේ සුසුම් දුවනවා
ආදරේ දෝ මේ