සිංදු හැන්දෑව | Sindu Handawa by Intenze ft. Nelu Adikari [2009]

සිංදු හැන්දෑව පෙම්වතී ගාව
සිංදුවක් සේම ගෙවලා
සිංදු හැන්දෑව පෙම්වතී ගාව
සිංදුවක් සේම ගෙවලා
නින්ද මා ගාව තාමත් නෑ
එන පාටකුත් නෑ
සුසුමකින් කීව, කඳුලකින් ලීව
කවි ගී තියෙනවා

මට නම් දැන් ඔබත් ඔන නෑ
අඩවන් දෑසින් බලන් ඉන්න බෑ
මට නම් දැන් ඔබත් ඔන නෑ
අඩවන් දෑසින් බලන් ඉන්න බෑ

ඔය ඔච්චම් හිතත් පාරවයි
හාද්දක සුවද මතක් වෙන සුලුයි
ඔය ඔච්චම් හිතත් පාරවයි
හාද්දක සුවද මතක් වෙන සුලුයි

කීව කරපු දේ මතකයි තාමත්
වෙන අතක් හිතක් මටත් නෑ
කීව කරපු දේ මතකයි තාමත්
වෙන අතක් හිතක් මටත් ගන්න බෑ

සිංදු හැන්දෑව පෙම්වතී ගාව
සිංදුවක් සේම ගෙවලා
සිංදු හැන්දෑව පෙම්වතී ගාව
සිංදුවක් සේම ගෙවලා
නින්ද මා ගාව තාමත් නෑ
එන පාටකුත් නෑ
සුසුමකින් කීව, කඳුලකින් ලීව
කවි ගී තියෙනවා

හිත අද්දර හිතත් ඉගිමරයි
තොල් සායම් මට කරච්චල් කරයි
හිත අද්දර හිතත් ඉගිමරයි
තොල් සායම් මට කරච්චල් කරයි

මට කොච්චර උනත් දුක වැඩී
ලග ඉන්නට සිතත් සතුටු වෙයි
මට කොච්චර උනත් දුක වැඩී
ඔබ ලග ඉන්නට සිතත් සතුටු වෙයි

කීව කරපු දේ මතකයි තාමත්
වෙන අතක් හිතක් මටත් නෑ
කීව කරපු දේ මතකයි තාමත්
වෙන අතක් හිතක් මටත් ගන්න බෑ

සිංදු හැන්දෑව පෙම්වතී ගාව
සිංදුවක් සේම ගෙවලා
සිංදු හැන්දෑව පෙම්වතී ගාව
සිංදුවක් සේම ගෙවලා
නින්ද මා ගාව තාමත් නෑ
එන පාටකුත් නෑ
සුසුමකින් කීව, කඳුලකින් ලීව
කවි ගී තියෙනවා

සිංදු හැන්දෑව පෙම්වතී ගාව
සිංදුවක් සේම ගෙවලා
සිංදු හැන්දෑව පෙම්වතී ගාව
සිංදුවක් සේම ගෙවලා
නින්ද මා ගාව තාමත් නෑ
එන පාටකුත් නෑ
සුසුමකින් කීව, කඳුලකින් ලීව
කවි ගී තියෙනවා

කදුලකින් ලීව
කවි ගී තියනවා