හැරගිය දා | Haragiya Da by Savindi Sithmini ft. Sanka Dineth [2022]

ඇස් ඇහුවෙම නෑ අදත්
හිස් වෙනවද වෑහුනත්
දස් කිව්වට මා උනත්
දිස් නොවුනෙද ස්නේහයක්

හිත් බිඳුනාම කැඩුනාම
මං විතරයි හැදුවේ ම
ප්‍රේමයේ නාමයෙන්
එය දැනුනාද දැනුනාද
නුඹ විතරයි දන්නේම
මගේ ආදරේ ඒ තරම්

හැරගිය දා සදා සිහිවේ
හිත රිදෙනා නිසා ගමනේ
මතු පතනා සිනා සසරේ
ඔබ යනවා දවා සිහිනේ

ඇස් ඇහුවෙම නෑ අදත්
හිස් වෙනවද වෑහුනත්
හිත් බිඳුනාම කැඩුනාම
මං විතරයි හැදුවේ ම
ප්‍රේමයේ නාමයෙන්
එය දැනුනාද දැනුනාද
නුඹ විතරයි දන්නේම
මගේ ආදරේ ඒ තරම්

හැරගිය දා සදා සිහිවේ
හිත රිදෙනා නිසා ගමනේ
මතු පතනා සිනා සසරේ
ඔබ යනවා දවා සිහිනේ

කඳුලු කඳු මැද නිම්නයේ
නිමුනාද ඒ සුසුම් දියේ
මතක හිරි කඩ සාගිනේ
අත් නොහැරුන වස්සානයේ
ඉතිම් අපේ රහස නෑසි ගියාවේ
වැසී ආදරේ සිහිනයන්

හැරගිය දා සදා සිහිවේ
හිත රිදෙනා නිසා ගමනේ
මතු පතනා සිනා සසරේ
ඔබ යනවා දවා සිහිනේ