බෝඩිමේ ඉදන් | Bodime Idan by Rajith Senaratne [2023]

සිංදුවක් කියන්න කියල හිතාගෙනයි එන්නෙ,
සිංදුවක් කියන්න බෑ මල්ලි මට බනින්නේ,

බෝඩිමේ ඉදන් මම හවස ගෙදර එන්නේ //

ඒ ලෙවෙල් කරන්න කියල බෝඩිමකට යන්නේ,
බෝඩිමේ ඉන්න බෑ තනිකමක් දැනෙන්නේ,
ඕන දෙයක් වෙන්න කියල ගෙදර එන්න හිතෙන්නේ,
ගෙදර ගිහින් ඉන්න බෑ මල්ලි මට බනින්නේ,

බෝඩිමේ ඉදන් මම හවස ගෙදර එන්නේ //

සිංදුවක් කියන්න කියල හිතාගෙනයි එන්නෙ,
සිංදුවක් කියන්න බෑ මල්ලි මට බනින්නේ,

බෝඩිමේ ඉදන් මම හවස ගෙදර එන්නේ //

මාසෙට එක පාරනෙ මම මල්ලියව බලන්නේ,
ඌට ඒක තේරෙන්නැ ඌම මට බනින්නේ
පූරුවෙ කල පවකට මට මල්ලියෙක් ලැබෙන්නේ
මල්ලිල නොලැබෙන්න කියල පිංකමක් කරන්නෙ

බෝඩිමේ ඉදන් මම හවස ගෙදර එන්නේ //

සිංදුවක් කියන්න කියල හිතාගෙනයි එන්නෙ,
සිංදුවක් කියන්න බෑ මල්ලි කට බනින්නේ,

බෝඩිමේ ඉදන් මම හවස ගෙදර එන්නේ //

written by Rajith Senaratne