මීදුම් | Meedum by Janendra ft. Smokio [2019]

තරු අතරින් ආවා සද නැති රෑ නුඹ මාහා
තනියට මා සනසා ඈ හාදුවක් වුනා
හිතගත් රෑ බෝමා
අතගන්නට හිත යන්නේ මේ
තනියට මා පමනක් නොවේ රැයේ

මීදුම් නහවා රෑ තුන්යාමේ තෝරා
නාවෙ කවුද මා හා ආවා මා
මායම් පෑව සායම් ගෑ නිය පීරා වරලේ කිමිදීලා හාදුවක් වුනා
ඕඕ සීරුවෙන් මා නුඹෙන් මත්වුනා
ඕ ඕ මීදුමෙන් ඈ දෙතොල් තෙත් වුනා….

ඔබෙ අනසකට මං කීකරුයි
එකතැනම දෙන්න දඩුවමයි තීදුවයි
Showty
කරන්නෑ මං විහිලු
කපන්න මාව තීරු තීරුවලට
නෙත්සරින් තියුනු
වෙන වෙන්න ආසයි මං භීහිසුනු
සුසිනිදු දෑත සිරුර පුර විහිදුනු
මගෙ ටජ්මහලෙ ඇය වෙනුවෙන් ඉදිවුනු
සලුපිලි වැටි හැමතැන නොදැනිම ගතින් ගිලිහුනු
Showty වීනස් යහනෙ දිය තීනා
විටකදි මෙඩූසා කරවයි වශීමා
අද පටන් ගත්තොත් නවත්තන්නෙ අනිද්දා
ඔයා නිසයි බිදින්නෙ මං
තුන්වෙනි පදෙ ශික්ෂා

මීදුම් නහවා රෑ තුන්යාමේ තෝරා
නාවෙ කවුද මා හා ආවා මා
මායම් පෑව සායම් ගෑ නිය පීරා වරලේ කිමිදීලා හාදුවක් වුනා
ඕඕ සීරුවෙන් මා නුඹෙන් මත්වුනා
ඕ ඕ මීදුමෙන් ඈ දෙතොල් තෙත් වුනා