ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා | Sri Lanka Sri Lanka by Lanthra Perera

ගේම නොදිරනා
කප් එක දිනනා
ගේමට බැස්සම ලොවම වදි

ලේම කකියනා
ගැම්මට වදන් මදි

ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා
ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා
ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා

ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා
ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා
ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා

අගර දගර අබර අබර
පපර පපර ප පා පා
4 6 ඉරට හතර
පපර පපර ප පා පා

අගර දගර අබර අබර
පපර පපර ප පා පා
4 6 ඉරට හතර
පපර පපර ප පා පා

මාර සෙනග මැද
සූර ලෙසින් වැඩ
බෝලෙට පාඩුවේ ඉන්න නොදී
දාර දාර වැඩ
දාන දාන බර
බවුන්රි ලයින් මදි

ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා
ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා
ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා

ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා
ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා
ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා

අගර දගර අබර අබර
පපර පපර ප පා පා
4 6 ඉරට හතර
පපර පපර ප පා පා

අගර දගර අබර අබර
පපර පපර ප පා පා
4 6 ඉරට හතර
පපර පපර ප පා පා

written by Naraka Wanigasekara

sri lanka t20 world cup song,