ප්‍රකම්පිත | Prakampitha by Supun Perera

ප්‍රකම්පිත චිත්තා ශක්තිනී
අකම්පිත මාතා භක්තිනී
මන සාර චිත්තාකර්ශනී
ධරක ප්‍රේමිණී

අග්නි වර්ශා දිවිය අවුරා
පුරා සඳ විලසින් පැහැදුල් මන නොසැලේ
සලිත නොවෙමින් මනසින් පවා
සරතැස දරයි මන ගැඹුරේ

සුසුම් උහුලා රිදුම් ඉවසා
දරා ළය පතුලින් දිවි ගිම් දිවිකතරේ
අචල හැඟුමින් පියවර තබා
විදසුන් වඩයි දිවි මාරුතේ

ප්‍රකම්පිත චිත්තා ශක්තිනී
අකම්පිත මාතා භක්තිනී
මන සාර චිත්තාකර්ශනී
ධරක ප්‍රේමිණී
ධරණී

supun perera songs,supun perera new song,supun perera,supun perera rap,new song,sinhala songs,sinhala new songs,yohani new song,nepal viral song,new sinhala song,nepal trending song,kanchi new song,yohani song,c music new song,chamath new song,dance songs,galana gang,kanchana new song,nasuna,andakare man,ridma weerawardena,naden naden nepal tik tok song,new rap songs,sukumari,moving on,new songs,hasitha jayasanka,naden naden naden